Bredbandad ekbarkbock

Tidigare fanns den bredbandade ekbarkbocken (Plagionotus detritus) i stora delar av södra Sverige men återfinns i dagsläget endast inom ett begränsat område i Stockholmstrakten. Arten är starkt knuten till nyligen döda och stora ekar som gärna ska vara solbelysta. Bristen på större områden med riktigt grova ekar och en allmän igenväxning av betesdominerade marker har lett till att arten idag är listad som starkt hotad (EN) på den svenska rödlistan och är en av sveriges mest sällsynta skalbaggar.

Våren 2006 fick Stiftelsen Nordens Ark ett uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län att genomföra ett uppfödningsförsök av den bredbandade ekbarkbocken. En avelspopulation etablerades genom att vuxna djur samlades in på Djurgården i Stockholm (utan att skada den befintliga populationen) och fördes till avelsanläggningen på Nordens Ark. Målet med projektet är att Nordens Ark ska utveckla metoder för att få en effektiv och självförsörjande uppfödning av den bredbandade ekbarkbocken och att årligen kunna bidra med djur som kan användas för utsättning i lämpliga livsmiljöer inom artens tidigare utbredningsområde.

Nordens Ark utvecklar lämpliga uppfödningsmetoder och en unik avelsanläggning för skalbaggarna har byggts upp. Fast hur utvecklar man en effektiv uppfödning av en långhorning som lever största delen av sitt liv som larv i nydöda ekar? Det finns i dagsläget väldigt lite erfarenheter om hur man håller långhorningar vilket har gjort det hela till en otroligt spännande utmaning.

Uppfödningen på Nordens Ark bedrivs numera med hjälp av två olika metoder. Den första och även den ursprungliga metoden sker i utomhusvoljärer där vi låter 1,5-2 m:s ekstockar koloniseras av avelsdjur som producerats i uppfödningen. Året därpå kan dessa stockar, alternativt imagos kläckta ur dessa stockar, placeras ut på de lokaler där man vill återintroducera arten. Den andra metoden är att låta ett antal avelsdjur para sig inomhus i plastlådor i vilka de lägger sina ägg på mindre ekbitar/klabbar (ca 30cm). Denna ved övervintras sedan i ett kylrum och kan när så önskas värmas upp för kläckning och sedan utplantering.

Summering av vårt arbete 2017

De senaste två åren praktiserades båda metoderna och redan i slutet på maj 2017 var de första 25 stockarna innehållande bredbandad ekbarkbock på plats i Björnö naturreservat, Kalmar län. I reservatet fanns en nybyggd och robust bur nätad med hönsnät i vilken stockarna placerades. Buren hade uppförts genom länsstyrelsen Kalmar läns försorg (Jonas Hedin) och syftar till att skydda stockarna från fågel- och vildsvinsangrepp. Förutom detta placerades även ett mindre antal stockar (5 st) mot en stor ek som nyligen rasat ur allén längs vägen. Trädet och nätburen ligger ca 200 m från varandra med goda möjligheter för skalbaggarna att sprida sig till nya lämpliga träd. Förutom den koloniserade veden släpptes även 105 imagos ut i två separata omgångar i nära anknytning till veden. Anledningen till att göra två utplanteringar är ett resultat av den spridda kläckningen och korta livslängden hos arten. Vid flera av tillfällena då lokalen besöktes efter att den utplanterade veden hade börjat kläcka kunde kopulerande och/eller äggläggande skalbaggar skådas.

Imagos skickades även för utplantering till Båtfors i Nedre Dalälven, Uppsala län. Båtfors är den lokal där alla tidigare utplanteringar gjorts med både ved och baggar. Totalt 120 skalbaggar skickades med posten som rekommenderat paket och delades även dessa upp i två omgångar (fig. 3). Paketen togs emot av Maria Forslund (Lst Uppland) och Pär Eriksson (Upplandsstiftelsen) varpå de släpptes ut i lämpliga miljöer i Båtforsområdet. 

Enligt önskan av Mattias Larsson, forskare vid SLU, Alnarp, genomfördes även uppföljande doftuppsamlingar av feromoner på Nordens Arks avelsanläggning. Arbetet utfördes i hopp om att ge större dignitet till de få fynd av artspecifika doftämnen som gjorts under tidigare års provtagningar.

2017 års uppfödning av bredbandad ekbarkbock på Nordens Ark föll väl ut. Koloniserad ved såväl som nykläckta imagos har levererats för utplantering. Inget nytt avelsmaterial från Djurgården rekryterades. Insamlingen av extra avelsdjur syftar till att skapa en ökad genetisk variation i avelspopulationen. Detta kommer att genomföras under nästa säsong i dialog med länsstyrelsen i Stockholms län.

 

De starkaste fästena i Stockholms län ligger idag inom Nationalstadsparken (Norra och Södra Djurgården) och mycket arbete för att kunna bevara arten sker på plats där. 

Länsstyrelsen i Stockholms Län, Kalmar Län och Uppsala Län stödjer Nordens Arks arbete med att rädda den bredbandade ekbarkbocken.

Vill du veta mer om den bredbandade ekbarkbocken finns en informationsfolder från Länsstyrelsen att läsa här!

Vill du läsa mer om arten läs här!