Grönfläckig padda

Den grönfläckiga paddan var tidigare ganska vanlig i kustnära områden i södra och sydöstra delen av landet. I dag är arten vårt mest hotade groddjur och klassas på rödlistan som Akut hotad. 

Orsakerna till artens tillbakagång är många, bland annat övergödning och igenväxning av tidigare näringsfattiga öppna marker, grundvattensänkningar och utdikningar av lekvatten, försämrad vattenkvalitet och inplantering av fisk och kräftor i många småvatten. Efter inventeringar och restaurering av många livsmiljöer har uppfödning och återinplantering skett på många platser inom artens tidigare kända utbredning. Resultaten har dock inte varit lika goda som för många andra hotade groddjur som satts ut efter uppfödning på olika anläggningar.

Nordens Ark har varit engagerad i bevarandet av den grönfläckiga paddan under många år. Vi har framgångsrikt fött upp yngel, nymetamorfoserade (nyomvandlade) och vuxna paddor som satts ut i Skåne och Blekinge samt på Öland och Gotland.  

Under perioden 2009 till 2014 har årligen mellan 200 och 400 grönfläckiga paddor (en blandning av vuxna och årsungar) satts ut. Sammantaget blir det cirka 1 600 individer. Utsättningar har koncentrerats till Öland, främst Ölands södra udde och ett fågelskyddsområde nära Högbyhamn på nordöstra sidan av ön. Många återfynd har rapporterats och lek har skett vid upprepade tillfällen. Det innebär att det nu finns en liten men fungerade population på Ölands södra udde. I Högbyhamn har två övervintringsplatser skapats för att säkerställa att de utsatta djuren inte ska ha problem att klara vintern. På båda platserna på Öland har restaureringar skett med nya grunda lekvatten.

Samtliga paddor har vuxit upp på Nordens Ark i ett smittskyddssäkert karantänsområde. Ägg- och yngel har hållits inomhus för att maximera överlevnaden. De omvandlade småpaddorna har sedan succesivt fått vänja sig vid en mer naturlig miljö utomhus och utfodrats med allehanda små insekter. Innan de lämnar Nordens Ark har de testats och friskförklarats med avseende på en svampsjukdom (chytrid fungus) och Ranavirus samt fotograferats vilket ger oss möjlighet att identifiera framtida återfynd.

Summering av vårt arbete under 2017:

Nordens Ark arrangerade på vårkanten, på eget initiativ, ett möte med länsstyrelser från södra Sverige. Syftet var att öka takten i utsättningarna och restaureringsarbeten som pågår.  

Tekniken förbättrades vilket innebar högre överlevnad och fler ungpaddor att sättas ut

Säsongen kröntes med rekordutsättning: 4600 paddor sattes ut både på norra Öland (Högby hamn) och på olika platser runt fyren på Ölands södra udde.

Utsättningen av de grönfläckiga paddorna är ett samarbete mellan Stiftelsen Nordens Ark och länsstyrelsen i Kalmar och stöds av Svenska PostkodLotteriet.


Läs mer om 
arten.