Lemurlövgroda

Lemurlövgrodan, Agalychnis lemur, är kritiskt hotad och nära att utrotas i det vilda och arten är bara med säkerhet känd från en plats i Costa Rica. 

Nordens Ark ingår i ett internationellt nätverk av universitet och organisationer som gemensamt har som mål att rädda lemurlövgrodan. Projektet syftar till att återskapa en genetiskt sund reservpopulation på några utvalda djurparker, och senare genom utsättningar bygga upp en livskraftig population i artens naturliga miljö. Besök projektets egna sida här


Till en början krävs insatser i fält för att bedöma artens status, hot och krav på livsmiljö. På sikt kommer arbetet att inriktas på att återskapa och långsiktigt säkerställa viktiga livsmiljöer för arten. Projektet leds av Andrew Gray på Manchester Museum, Manchester University (GB), och i projektgruppen ingår också Costa Rican Amphibian Research Centre (Costa Rica), Bristol Zoo Gardens (GB) och University of Salford (GB).

Framgångsrikt bevarandet kräver samarbete och specialisering. Detta projekt syftar till att föra samman ett antal institutioner och engagerade personer, vilket ger en unik och snabb möjlighet att professionellt hjälpa till att säkra framtiden för en kritiskt hotad grodart. 

Sedan 1980-talet har groddjurens tillbakagång i vissa delar av världen varit särskilt alarmerande, t.ex. vid Monteverdi i Costa Rica, där många arter på kort tid försvunnit. Hit räknas lemurlövgrodan, en art som nu är akut hotad på grund av en drastisk populationsminskning. Fram tills nyligen ansågs arten vara utrotad i Costa Rica, och helt försvunnen från sin sista kända lokal i Monteverdi. En liten restpopulation har dock under de senaste åren påträffats av Costa Rica Amphibian Centre (CRARC). Det är mycket troligt att denna lilla återstod är den sista för arten i Costa Rica. Nya biogeografiska och genetiska studier tyder på att förekomsten i Costa Rica skiljer sig tydligt från en kvarvarande population i Panama, det handlar förmodligen om två olika arter. Detta gör Costa Rica populationen ännu viktigare ur ett bevarande perspektiv. En nyupptäckt population i Panama kan vara ytterligare en kvarvarande population av lemurlövgrodan, men detta måste undersökas närmare. En viktig uppgift är nu att bekräfta arttillhörighet och bedöma status hos denna population. När arter av groddjur är i riskzonen att dö ut, är omedelbara åtgärder nödvändiga.

Foundation Segré och Mobile Storytelling AB stödjer Nordens Arks arbete med lemurlövgroda. 

Summering av vårt arbete 2017:

Under året har skötsel av såväl grodor som anläggning finjusterats för att vara så effektiv som möjligt inför stundande avel. Stamboken som styr vilka individer som skall paras med vilka är så gott som färdigställd och alla våra grodor finns nu representerade i den på individnivå. Det visar sig också att några av grodorna är extra viktiga genetiskt och vi väntar nu på avelsrekomendationer från stamboken. 

Vill du läsa mer om arten, läs här.