Pallaskatt

Bland bergen och gräsmarkerna i Centralasien lever den hemlighetsfulla och anonyma pallaskatten, Otocolobus manul. Arten lever från Iran i väst till Kina och Mongoliet i öst men dess faktiska förekomst inom utbredningsområdet är till stora delar okänd.

Pallaskatten hotas av att dess livsmiljöer förstörs, de fastnar också i fällor som är avsedda för andra arter och deras naturliga bytesdjur som gnagare och pipharar förgiftas. Pallaskatten är ett av världens minst studerade kattdjur och bristen på kunskap är något som begränsar utvecklingen av riktade bevarandeåtgärder för arten.

För att förbättra vår förståelse för arten och samtidigt förbättra de globala bevarandeåtgärderna etablerades Pallas’s cat International Conservation Alliance (PICA). PICA är ett internationellt samarbete mellan Nordens Ark, Royal Zoological Society of Scotland, Snow Leopard Trust och Fondation Segré.

Summering av vårt arbete 2017

Under 2017 har projektet skapat två olika frågeformulärer, en som riktar sig mot herdar/bybor och en som riktar sig mot forskare där förekomst och hot mot pallaskatten undersöks. Projektet har också skapat utbildningsmaterial för utbredningsländerna i form av postrar, foldrar och fickguide. Både frågeformulären och utbildningsmaterialet har översatts till flera olika språk och har distribuerats i flera av utbredningsländerna.

Mer om projektet

Även om antalet fältstudier för pallaskatten har ökat under de senaste åren så är vi fortfarande i en position där vi vet väldigt lite om artens ekologi, dess beteende och i vissa områden även dess sanna utbredning.  PICA har därför skapat fyra viktiga fokusområden så att riktade åtgärder kan ske över flera fronter. Vi jobbar med att öka kunskapen om artens utbredningsområde och förbättra inventeringsmetoder. Vi vill öka kunskapen om artens grundläggande ekologi för att kunna skapa riktade bevarandeplaner. Vi vill öka medvetenheten för pallaskatten och dess bytesdjur både lokalt och globalt genom kommunikations- och utbildningsinitiativ. Samt att vi vill utforma strategier för en global åtgärdsplan för arten.

I samarbete med

Fondation Segré, Snow Leopard Trust och Royal Zoological Society of Scotland.