Större ekbock

Insekter och andra ryggradslösa djur är en grupp arter med fascinerande stor mångfald och det är djur som finns överallt omkring oss – från humlan som flyger förbi, masken vi gräver upp i trädgården till spindeln i vår källare. Det kanske inte är den grupp av djur som skapar mest engagemang hos oss människor och många gånger hamnar bevarandet av ryggradslösadjur i skymundan då fokus ofta läggs på större och mer karismatiska djur. Men det som många gånger glöms bort är bidraget dessa djur gör i vårt dagliga liv. Många ryggradsslösa djur har en nyckelroll i ekosystemets olika näringsnivåer. De utför tjänster som exempelvis pollinering av växter och nedbrytning av organiskt material och dessa ”ekosystemtjänster” skulle vi och naturen inte klara oss utan.

Vi på Nordens Ark anser att även de ryggradslösa djuren är viktiga och vi kommer göra det vi kan för att bevara hotade arter inom denna fascinerande djurgrupp.

Summering av 2017 års arbete

Av olika anledningar sköts utsättningen upp av större ekbock på svenska fastlandet, restaureringen har bl a inte blivit klar. 

Våren 2017 parades nio par från djur som fötts i fångenskap med ursprung Halltorps hage. En vildfångad hona tillfördes och hann reproducera sig innan hon dog strax innan det var tänkt att återbörda henne till det vilda i Halltorps hage. En populationsförstärkande utsättning gjordes på ursprungslokalen Halltorps hage i juli 2017. 112 individer (62 hanar, 50 honor) släpptes i och kring Halltorps hage. Viktiga observationer gjordes, t ex bör utsättningsdjur värmas upp innan utsättningen för att öka villigheten till parning direkt efter släpp. Totalt har årets uppfödning i labmiljö i Lunden resulterat i 361 individer. 106 avelsdjur är klara för utsättning under 2018. Total population hos oss i Lunden är 490 djur. SLU Alnarp och Mittuniversitetet har tagit emot feromon insamlat av oss i Lunden, för vidare forskning omkring feromoner och nya områden detta kan appliceras på inom bevarandet av arten.

Mer om projektet

Under 2012 fick Nordens Ark i uppdrag av Länsstyrelsen i Kalmar län att utveckla en metod för, och även genomföra, uppfödning av större ekbock (Cerambyx cerdo). Den större ekbocken är Sveriges största långhorning och kan bli upp till 5 cm lång, exklusive de långa antennerna. Den är klassad som Akut hotad (CR) och finns bara kvar på en enda lokal i Sverige, i naturreservatet Halltorps hage på Öland.

Större ekbock lever på grovbarkiga, gamla och solexponerade ekar, och det är sannolikt den stora minskningen av dessa livsmiljöer som är huvudorsaken till artens tillbakagång. Det är en av landets absolut mest hotade arter och den kommer att vara utdöd inom en snar framtid om inga bevarandeinsatser sätts in. 

Nordens Arks första uppdrag var att utveckla en väl fungerande uppfödningsmetod som ska användas när utsättning i Sverige blir aktuell. Genom ett avtal med Polen fick Nordens Ark tillstånd att samla in 15 hanar och 15 honor av större ekbock per år under perioden 2012-2014. Anledningen till detta är att den svenska populationen är mycket skör så projektet valde att inte röra den innan man fått tillräckligt med kunskap och erfarenhet. Metoden är nu finslipad och fungerar, så 2015 fick projektet tillstånd att hämtade in 5 hanar och 5 honor per år från Halltorps Hage i Öland. 
Skalbaggarna som samats in tas med till Nordens Arks avelsanläggning där de skall para sig under kontrollerade former, så att äggen kan tas till vara på och placeras i individuella uppfödningsburkar. De insamlade ekbockarna får fortplanta sig på Nordens Ark under en månad och sedan lämnas de tillbaka till Halltorps Hage på Öland. Om ett par år kommer deras avkommor att sättas ut i restaurerade områden, inom artens tidigare utbredningsområde. Det långsiktiga målet med projektet är att få en hållbar och livskraftig population av större ekbock i Sverige. 

Länsstyrelsen i Kalmar län stödjer Nordens Arks arbete med att rädda större ekbock.

Läs om åtgärdsprogrammet här!