Pallaskatt i det vilda

Bland bergen och gräsmarkerna i Centralasien lever den hemlighetsfulla och anonyma pallaskatten (Otocolobus manul). Arten lever från Iran i väst till Kina och Mongoliet i öst men dess faktiska förekomst inom utbredningsområdet är till stora delar okänd.

Arten är listad som Nära Hotad (NT) på IUCN redlist och är på många platser på tillbakagång. Pallaskatten hotas av att dess livsmiljöer förstörs, de fastnar också i fällor som är avsedda för andra arter och deras naturliga bytesdjur som gnagare och pipharar förgiftas. Pallaskatten är ett av världens minst studerade kattdjur och bristen på kunskap är något som begränsar utvecklingen av riktade bevarandeåtgärder för arten.

För att öka kunskapen om pallaskatten och bidra till deras bevarande i det vilda inledde Stiftelsen Nordens Ark 2015 ett samarbete med organisationerna Royal Zoological Society of Scotland och Snow Leopard Trust. Samarbetet är en förlängning av det snöleopardprojekt i Mongoliet, där Snow Leopard Trust och Nordens Ark samarbetat sedan 2010, där man nu även inkluderar bevarandearbete med pallaskatter. Genom att använda Snow Leopard Trusts nätverk och logistik i Centralasien samt Royal Zoological Society of Scotlands expertis på pallaskatter kommer man att maximerarar insatserna och använda resurserna på ett sådant sätt som gynnar båda arterna.

Projektet syftar till att öka kunskapen om pallaskatten i det vilda och samtidigt utveckla verktyg, kunskaper och strategier som kan användas för att främja bevarandearbete med arten inom dess utbredningsområde.

Summering av 2016 års arbete:

Pallaskattprojektet
Nu satsar vi stort på den hemlighetsfulla och anonyma pallaskatten. Tack vara det nya forskningsinitiativet "PICA" (Pallas’s Cat International Conservation Alliance) som lanserades tidigare i år, hoppas man kunna öka kunskapen om denna lilla katt. Projektet är fortfarande i sin linda, men redan nu börjar man se fantastiska resultat genom unika och sällsynta bilder på vilda pallaskatter.

Bevarandeprojektet är ett internationellt samarbete mellan Nordens Ark, Royal Zoological Society of Scotland och Snow Leopard Trust. Projektet ämnar öka kunskapen om artens utbredning och bevarandestatus samt ta fram konkreta bevarandeåtgärder för att säkra artens framtid. För att åstadkomma detta krävs samarbete med flertalet fältorganisationer och bevarandeorganisationer i utbredningsländerna. En av de viktigaste prestationer under året är därför just ökad kommunikation med nyckelpersoner, både in situ och ex situ. Målet med det ökade samarbetet är att alla ska göra samma sak i alla länder för att få en enhetlig bild över pallaskatternas situation. PICA kommer bland annat koordinera arbetet att ta fram en standardisera frågeformulären rörande hotbilden mot pallaskatter och utveckla utbildningsmaterial för lokalbefolkning som kan användas i alla utbredningsländer. 

I samarbete med: