Hjälp oss rädda en fågel!

Leif Steneby är arkitekt, designer och konstnär från Göteborg och har ett stort engagemang för djur och natur. Genom sin konst vill Leif bidra till bevarandet av hotade arter. 

Tavlorna är målade med akryl på en duk bestående av en medelgrängad målarduk i 100 % bomull. Tavlornas mått är 55 x 46 cm. Totalmått inkl. ram är 60 x 50 cm.

Hjälp oss rädda hotade arter och lämna ett bud på din favorit tavla!

Kontakta therese.patriksson@nordensark.se

Tavla 1 Berguv

Berguven är världens största uggla och med de karakteristiska tofsarna på huvudet är den lätt att känna igen.

Tidigare var berguven nästan utrotad i Skandinavien. I huvudsak på grund av miljögifter och en hänsynslös jakt. Fram till 1925 betalade länsstyrelserna i Sverige ut skottpengar på berguvar som ansågs som skadedjur. Kring 1950 började läget bli kritiskt och berguven fridlystes. 

Berguvsungar som föds på Nordens Ark skickas för utplantering i det vilda.

Tavla 2 Fjälluggla

Fjällugglan är dagaktiv, men kan jaga dygnet runt under den ljusa sommaren. Främsta bytet är fjällämlar och andra smågnagare. Hanen är betydligt mindre fläckig än honan och gamla hanar kan vara nästan helt vita. Honan är spräcklig i svart och brunt på den vita grundfärgen.

Fjällugglan är en väldigt sällsynt fågel och väljer enbart att häcka i Sverige när det finns gott om lämlar. Under 1980-, 1990 och 2000-talen har uteblivna lämmelår påverkat många fågelarter, däribland fjällugglan, mycket negativt något som kan leda till att fjällugglabeståndet når kritiskt låg nivåer.

Tavla 3 Lappuggla

Lappugglan är en av våra största ugglor och flera av er har säkert som överraskats av den i skymningen. De mjuka vingfjädrarna gör att de flyger i det närmaste ljudlöst och kan överraska sina byten.

I Sverige förekommer lappugglan sporadiskt i större delen av Norrland, främst längs kusten, Västerbotten och Jämtland. Hänsynslös avverkning av gamla barr- och blandskogar har drastiskt påverkat lappugglans häckningsmöjligheter. Olaglig handel med både levande djur och deras ägg har också reducerat antalet lappugglor.

Tavla 4 Vit stork

Få fåglar är så mytomspunna som de vita storkarna. Redan från barnsben lär vi oss att barn kommer med storken. Länge trodde man också att ett storkbo på taket innebar att förhindrade att taket brann.

Tyvärr har den vita storken i princip försvunnit från vårt land och stora delar av Europa, främst på grund av bristen på mat. När våtmarkerna dikades ut för att öka mängden åkermark försvann sorkarnas föda. Den vita storken förekommer mer eller mindre i de flesta europeiska länder men i Skandinavien häckar de bara i Danmark och Skåne.

Här på Nordens Ark föder vi upp vita storkar som vi sedan skickar till Storkprojektet i Skåne där de släpps ut i det vilda.

Tavla 5 Vitryggig hackspett

Den vitryggiga hackspetten är en av Sveriges mest hotade fåglar och i hela landet finns bara några få häckande par.

På Nordens Ark arbetar vi sedan många år med att föda upp hackspettar och placera ut i det vilda. Det är ett viktigt arbete och vi hoppas att det gör skillnad, men det kräver även insatser från mark- och skogsägare eftersom vårt moderna skogsbruk inte tillåter miljöer med död ved och döda träd, vilket är livsviktigt för hackspettar och många arter med dem.

Tavla 6 Eremitibis 

Med sina röda ben, skalliga huvud och långa röda näbb är eremitibisen kanske en lite udda fågel. Många fascineras av dess lite fulsnygga utseende.

Tidigare fanns eremitibisen i stora delar av södra och sydöstra Europa samt i Nordafrika. Idag är arten akut hotad och finns endast ca 250 individer kvar i det vilda. Bidragande orsaker till eremitibisens tillbakagång är bland annat förändringar i kulturlandskapet och förlust av våtmarker samt användningen av miljögifter så som DDT.  

Nordens Ark deltar i det europeiska avelsprogrammet för eremitibisen. Inom avelsprogrammet arbetar man för att öka antalet individer och den genetiska variationen, men också för att fungera som ett stöd för bevarandet av eremitibisen i det vilda på alla tänkbara sätt, genom att bland annat bidra med individer för utsättning.