Sverigeunik forskningsstudie

I Ekoparken pågår just nu en unik forskningsstudie. Vi undersöker hur unga trädplantor påverkas av bete och brand, två viktiga naturliga störningar. Syftet är att se vad som krävs för att hålla vårt landskap öppet och hindra det från igenväxning.

Innan människan började bruka marken, är en teori att det var stora växtätare och naturligt förekommande bränder som höll landskapet öppet. När jordbruket senare tog över fortsatte denna process i form av betande boskap, slåtter och så kallad svedjebränning. Men idag har antalet betande boskap minskat drastisk och bränder bekämpas i så stor utsträckning det går. Detta gör att dagens öppna landskap snabbt växer igen och skapar problem för den biologiska mångfalden. Få arter trivs i ett igenväxt landskap. Man vet inte riktigt hur våra olika arter av träd och buskar påverkas av bete och brand, men forthoppningen är att denna studie ska ge in inblick i detta.

Det vi vill testa är hur både löv- och barrträd men även buskar reagerar på de olika störningarna. De trädarter som planterats hittills är gran, tall, björk, ek och lind i form av 2400 plantor men efter att vi iår har fördubblat provytornas storlek, kommer vi under nästa år att plantera lika många plantor till. Vi kommer då att välja nya arter för att få en bredare kunskap.

Trädplantorna har planterats i 24 stycken provytor som är utspridda i den 400 hektar stora Ekoparken.  Ytorna ligger i stora beteshagar där nötkreatur från Nordens Ark betar. Men korna kommer bara åt halva provytan då den andra halvan är stängslad. Dessutom bränns delar av ytorna en gång om året. Plantorna inventeras flera gånger om året för att se hur de påverkas.

Trädplantorna inventeras flera gånger om året för att se hur de påverkas av bete och brand.

Forskningsstudien är unik, aldrig tidigare har man studerat både påverkan av bete och brand på trädplantor på våra breddgrader. Liknande studier har gjorts i Afrika men då har man endast studerat påverkan av bete från vilda djur. Studier har också gjorts i Polen, i Bialowieza som är en av de sista urskogarna i Europa. Även där studerade man endast påverkan av vilda djur. I och med att vi använder oss av tama betesdjur tror vi att en mer kontrollerad studie kan genomföras. Förhoppningen är att resultatet ska ge en ökad förståelse för hur vi kan bevara vårt artrika öppna landskap där blommor, fjärilar och andra djur trivs.

I studien medverkar forskare från Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, och Mammal Research Institute i Bialowieza, Polen.
Forskningen stöttas av Hasselbladstiftelsen och Thureus forskarhem och dessutom har Svenska Skogsplantor AB skänkt alla trädplantor. 

 

     

För mer info
Karin Larsson, doktorand, Nordens Ark, 0523-791 85
Mats Niklasson, vetenskaplig ledare, Nordens Ark, 0523-797 82