Kurser för personliga assistenter och brukare med funktionsnedsättningar

Bakgrunden till vårt nya projekt är att Nordens Ark i tio år samarbetat med Mölndals Stads Läger och Fritid. Vi ansvarade för aktiviteter på läger för barn och unga med funktionsnedsättningar som arrangeras inom ramen för Socialtjänstlagen och LSS. Vår erfarenhet från lägren är att deltagarna både mår bra och utvecklas positivt av att vara i naturen och möta djuren på Nordens Ark. Våra observationer är på inget sätt unika utan stöds av modern forskning som pekar på att upplevelser i naturen och kontakt med djur ökar både fysiskt och psykiskt välmående. Det här är egentligen ingen ny kunskap utan snarare något som glömts bort i en tid då modern sjukvård med moderna mediciner utvecklats. När naturens läkande kraft utnyttjas inom hälso- och sjukvård talas det numera ofta om olika typer av Grön hälsa.

En annan sak vi noterat är att den personal som arbetar på lägren ofta är ovana att möta djur och vara ute i naturen. Det har fått oss att fundera över om det begränsar tillgången på djur- och naturupplevelser för alla de som är beroende av assistans. När PostkodLotteriet våren 2015 utlyste Specialprojektet Bättre liv – för människors hälsa och välbefinnande öppnades en möjlighet att erbjuda gratis kurser på temat Djur & natur för personliga assistenter eller liknande inom vården och deras brukare. Målet är ökad livskvalitet för denna ofta förbisedda grupp i samhället genom att förenkla och underlätta att vistas i naturen och få kontakt med djur.

Kurser och workshop

Under 2016 och 2017 planeras kurser som ger kunskap och erfarenhet av att vara ute i skog och mark samt att möta djur. Ett samarbete med FUB har etablerats för att få nationell spridning av information om kurserna.

Kurserna utvärderas och utvecklas löpande under projekttiden. Vi är även intresserade av om korta kurser kan ha långsiktig effekt och därför kommer deltagarna följas upp under ett år efter deltagande. Utvärderingen kommer att göras i samarbete med Dr Eva Sahlin, som i sin forskning är knuten till Sveriges lantbruksuniversitet och Institutet för stressmedicin Västra Götalandsregionen, och målet är att kunna jämföra erfarenheter och resultat med annat som utförs inom området Grön hälsa.

Hösten 2017 planeras en workshop på Nordens Ark till vilken personer från hela Sverige som arbetar med grön hälsa inbjuds att delta. Våra erfarenheter från projektet kommer presenteras och jämföras med andras erfarenheter inom området.

Vad händer efter projektet?

Projektet kommer att avslutas och slutrapporteras till Postkodlotteriet under våren 2018. Det finns dock en långsiktig målsättning att etablera denna typ av kursverksamhet på Nordens Ark så att vi i framtiden kan erbjuda fler personer att komma i kontakt med djur och vistas i skog och mark. På det sättet hoppas vi kunna sprida kunskap och förståelse om naturen och den biologiska mångfalden.