Nordens Arks Bevarandeprojekt

Den biologiska mångfalden är hotad, det ökade antalet människor och vårt nya levnadssätt påverkar vår natur och därmed djuren som lever i den. En anledning till att många arter är hotade är just att deras levnadsmiljöer har förändrats av människan. För Stiftelsen Nordens Ark är våra bevarandeprojekt ryggraden i vårt viktiga arbete.

Nordens Arks viktigaste fokusområden är att bidra till räddningsarbetet av utrotningshotade djurarter/raser genom avel och naturvård samt utsättning av djur i deras naturliga miljöer när så är möjligt. Samt att bedriva forskning och undersökning av på anläggningen förekommande djurarter/raser och därigenom bidra till mer kunskap om dessa för att öka arternas överlevnadsmöjligheter.

Vi arbetar aktivt med flera populationsförstärkande åtgärder genom att sätta ut djur i naturen. Men för att det ska vara möjligt krävs det att miljöerna där de lever är rätt. Därför arbetar vi också med att förbättra miljöerna där arterna lever. Vi deltar i dessa projekt både i Sverige och utomlands.

Amurtiger

Antalet amurtigrar i Ryssland har uppskattats till 430-500 individer och det gör att den är klassificeras som ”hotad” av den internationella naturvårdsorganisationen IUCN. Läs mer om vårt arbete i det vilda

Bredbandad ekbarkbock

Bristen på riktigt grova gamla ekar är en av orsakerna till att den bredbandade ekbarkbocken blivit en av Sveriges mest sällsynta skalbaggar. Läs mer om vårt arbete i det vilda

Fjällgås

Fjällgåsen är globalt utrotningshotad och är listad som sårbar på den internationella rödlistan och är en av Sveriges mest akut hotade fågelarter. Årligen sätter vi ut ett 50-tal fjällgäss i Lappland och vitryggiga hackspettar i Dalarna och Värmland. Läs mer om vårt arbete i det vilda

Grönfläckig padda

Orsakerna till artens tillbakagång är många, bland annat övergödning och igenväxning av tidigare näringsfattiga öppna marker, grundvattensänkningar och utdikningar av lekvatten, försämrad vattenkvalitet och inplantering av fisk och kräftor i många småvatten. Läs mer om vårt arbete i det vilda

Lemurlövgroda

Arten är akut hotad och troddes länge vara utrotad i det vilda. Lemurlövgrodan lever i Costa Rica, Panama och norra Colombia men enda säkerställda platsen den finns på idag är i Costa Rica. Läs mer om projektet Rädda Lemurlövgrodan

Mindre panda

Den är helt beroende av de bambuskogar där den lever. Idag har stora skogsområden avverkas, vilket har lett till att arten är utrotningshotad. Läs mer om vårt arbete i det vilda

Nordisk bi

Det nordiska biet är starkt hotat, i luftrummet idag ses främst gula bin. Få personer håller nordiska bin idag och därför är det viktigt att fortsätta aveln på arten för att bevara den. Läs mer om vårt arbete i det vilda

Pallaskatt

Pallaskatten hotas av att dess livsmiljöer förstörs, de fastnar också i fällor som är avsedda för andra arter och deras naturliga bytesdjur förgiftas. Den är ett av världens minst studerade kattdjur och bristen på kunskap är något som begränsar utvecklingen av riktade bevarandeåtgärder för arten. Läs mer om vårt arbete i det vilda

Pilgrimsfalk

Projekt pilgrimsfalk har med åren blivit ett mycket lyckat faunaprojekt och den svenska pilgrimsfalkens framtid ser ljus ut. Läs mer om projektet

Snöleopard

Nordens Ark samarbetar med Snow Leopard Trust i en studie som syftar till att öka kunskap om arten i de vilda och på så sätt bidra till dess bevarande. Läs mer om vårt arbete i det vilda

Större ekbock

Den lever på grovbarkiga, gamla och solexponerade ekar, och det är sannolikt den stora minskningen av dessa livsmiljöer som är huvudorsaken till artens tillbakagång. Läs mer om arbetet i det vilda

Vitryggig hackspett

Det arbetas med att skydda och återskapa lövskogsmiljöer, stödutfodring, dels med att förstärka den ytterst bräckliga svenska stammen genom utplantering av fåglar. Läs mer om arbetet i det vilda