Bredbandad ekbarkbock

Bristen på riktigt grova gamla ekar är en av orsakerna till att den bredbandade ekbarkbocken, Plagionotus detritus, blivit en av Sveriges mest sällsynta skalbaggar.

Tidigare fanns den bredbandade ekbarkbocken i stora delar av södra Sverige men återfinns i dagsläget endast inom ett begränsat område i Stockholmstrakten. Arten är starkt knuten till nyligen döda och stora ekar som gärna ska vara solbelysta. Bristen på större områden med riktigt grova ekar och en allmän igenväxning av betesdominerade marker har lett till att arten idag är listad som starkt hotad (EN) på den svenska rödlistan.

Bredbandad ekbarkbock.

Våren 2006 fick Stiftelsen Nordens Ark ett uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län att genomföra ett uppfödningsförsök av den bredbandade ekbarkbocken. En avelspopulation etablerades genom att vuxna djur samlades in på Djurgården i Stockholm (utan att skada den befintliga populationen) och fördes till avelsanläggningen på Nordens Ark.

Den bredbandade ekbarkbocken tillhör skalbaggsfamiljen långhorningar (Cerambycidae) och räknas till en grupp av arter som brukar kallas för getingbockar. Skalbaggen är mellan 10-19 mm lång och är påfallande getinglik med sina svarta och gula ränder.

Arten utvecklas i nydöd ekved och kommer fram som skalbagge i slutet av juni till början av juli. Parning och äggläggning påbörjas nästan omedelbart, och när äggen, som läggs i barken, kläcks börjar larven genast gnaga runt i eken. Den bredbandade ekbarkbocken tillbringar 1-2 år som larv innan den förpuppas och därefter kläcks till en fullbildad skalbagge, som fortplantar sig och dör efter bara 2-3 veckor.

Målet med projektet är att Nordens Ark ska utveckla metoder för att få en effektiv och självförsörjande uppfödning av den bredbandade ekbarkbocken och att årligen kunna bidra med djur som kan användas för utsättning i lämpliga livsmiljöer inom artens tidigare utbredningsområde.

Länsstyrelsen i Stockholms Län, Kalmar Län och Uppsala Län stödjer Nordens Arks arbete med att rädda den bredbandade ekbarkbocken.