OBS! Se mer information ang. våra öppettider i rådande Covid-19 situation. Mer info >

INTERREG-projekt

BIstånd till nordiska bin – unik resurs för framtidens ekosystemtjänster

Bin utför kritiskt viktiga ekosystemtjänster, framförallt pollination av både vilda växter och nyttoväxter. Det ekonomiska värdet av detta är enormt. Hos honungsbi varierar de olika arterna och underarterna i sina egenskaper vad gäller födosök och pollinationseffektivitet. Det finns bevis på att de har utvecklat lokala anpassningar till miljö och klimat men det mesta av den kunskapen vilar på anekdotisk grund och är i stort behov av vetenskaplig underbyggnad.

Som ett led i att skapa en vetenskaplig grund startades INTERREG-projektet BIstånd till nordiska bin- unik resurs för framtidens ekosystemtjänster, med Nordens Ark som svensk projektägare och Norges Birøkterlag som norsk projektägare. INTERREG är ett EU-initiativ som skall främja samarbete över nationsgränserna. Samarbetspartners i projektet är Högskolan i Skövde, Umeå Universitet och Göteborgs Universitet. Finansieringen sker genom 50 procent INTERREG-finansiering och 50 procent medfinansiering av projektdeltagarna.

I detta gränsöverskridande projekt mellan Norge och Sverige ska 4 olika birasers egenskaper jämföras på ett objektivt sätt, däribland det hotade ursprungliga nordiska biet, Apis mellifera mellifera. Dessutom ska information och kunskap om bin spridas samt biodling och bins viktiga roll som pollinatörer i naturen.

Under projektets gång kommer vi att undersöka egenskaper så som:

  • om det finns skillnader mellan raser gällande när på säsongen de flyger och om väder och temperatur påverkar detta
  • livslängd hos arbetarbin
  • foderhushållning genom vägning av kupor
  • Artbestämma vilka blommor som bina samlar pollen ifrån. Detta görs genom särskilda pollenfällor som fästs vid flustret (kupans ingång) och som skrapar pollen av binas ben. Pollenet kan sedan bestämmas till art under mikroskop
  • resistens mot olika sjukdomar

I projektet kommer 5 bigårdar sättas upp. Två på västkusten i Sverige; Nordens Ark och Uddevalla.  En i Juoksengi i Norrbotten samt två bigårdar i södra Norge, en i Hedmark och en i Østfold. I varje bigård kommer fyra kupor per ras att ställas upp under 2019 och följas noggrant under åren 2020 och 2021. I Sverige följer vi fyra biraser (Apis mellifera mellifera, A. m. carnica, A. m. ligustica och A. m. Buckfast) och i Norge tre raser (Apis mellifera mellifera, A. m. carnica och Buckfast).

Vid frågor om projektet, kontakta:
Mats Niklasson, Nordens Ark [email protected]
Tora Vinterli Hoel, Norges Birøkterlag [email protected]

Sponsorer

* Holtermann har sponsrat en slöja.
* Martin Kärcher från Graz, Österrike har sponsrat 6 bidrottningar A. m. carnica till ett värde av ca 300 Euro.
* Tossene Byggservice/Tossene Skola har sponsrat arbete för att bygga våra kupställningar för hela projektet.