Projekt Ekoparken

Projekt Ekopark är ett av Nordens Arks största artbevarandeprojekt som bedrivs på hemmaplan. Projektet pågår i det skogs- och kulturlandskap som omger den zoologiska parken på Åby Säteris marker. Omkring 300 hektar mark restaureras.

Projektet startade i januari 2011. Ett av målen är att gynna hotade arter och den biologiska mångfalden genom att återskapa 1700- och 1800-talets öppna, artrika landskap som präglades av betande boskap. Vi ställer successivt om markanvändningen från graninriktat skogsbruk till traditionellt utmarksbete med lantraser av både nöt och får (fjällnära ko, rödkulla, gutefår, värmlandsfår med flera). Vi återskapar många ängar genom slåtter och insådd av ängsblommor.  

I det betade landskapet trivs många ursprungliga arter av insekter, fjärilar och fåglar som håller på att försvinna från stora delar av landet. Delar av landskapet kommer att utvecklas utan större ingrepp, där träd får åldras och dö i egen takt. Sådana åtgärder vet man gynnar många hotade arter, till exempel den vitryggiga och den mindre hackspetten som idag har det mycket svårt. Åtgärderna och restaureringen följs upp och vi följer förändringarna för olika artgrupper.

En stor del av Ekoparksprojektet fokuserar på utbildning samt information till besökare. Ekoparken ger högskolestudenter möjlighet att göra projekt- och examensarbeten om naturvård i praktiken, ekologisk restaurering, artinventeringar med mera.

Besökare är varmt välkomna att vandra i Ekoparken på välutmärkta leder i variationsrik natur.

Summering av vårt arbete 2017

Forskningsverksamheten är till huvuddelen fokuserad på betes- och mångfaldsprojektet men en hel del arbete görs fortfarande med artinventeringar i Ekoparken. Att restaureringen är på rätt väg fick vi med fyndet av ängsnätfjäril i en av hagarna. Denna hävdgynnade fjäril minskar i hela landet på grund av igenväxning och har tidigare inte funnits på våra marker. För fjärde året genomförde landets främsta experter artbestämning av nattfjärilar som samlats in vid Åbyfjorden och vid Lillehultet. Veteraniseringsprojektet fortgår där en större vetenskaplig sammanställning påbörjades 2017 där Nordens Ark är en av 20 försöksplatser. Exkursioner och undervisning har genomförts i Ekoparken vid ett tiotal tillfällen, med gymnasieskolor, högskolor/universitet och inom Djur- och naturprojektet.