OBS! Viktig information för dig som besökare, med anledning av covid-19. Klicka här >

Fetörtsblåvinge

Fetörtsblåvingen har under de senaste 50 åren minskat kraftigt i Norden och i Sverige är arten klassad som starkt hotad. Nordens Ark inledde därför ett uppfödningsförsök för att bevara arten i samarbete med Stockholms Länsstyrelse under sommaren 2020. Försöket genomförs inom ramen för arbete med åtgärdsprogram för hotade arter.

Den främsta orsaken till att fetörtsblåvingen minskat är igenväxning av dess livsmiljöer. Idag återfinns arten på färre än 10 lokaler (platser) i landet och utbredningen sträckte sig i ett smalt band från Västra Götaland österut till Östergötland och vidare upp mot Stockholms skärgård. För att i framtiden kunna förstärka det vilda beståndet har ägg, insamlade av experter, förts till Nordens Arks avelsanläggning.

Fetörtsblåvingen har ett eget åtgärdsprogram för vilket Länsstyrelsen i Stockholm har ett nationellt ansvar. Uppfödningsförsöket är bara en del i de åtgärder som görs för att rädda arten. De berörda länsstyrelserna samt kommuner jobbar med att skapa bättre förutsättningar för arten bl.a. genom att avverka träd i miljöer som är lämpliga för arten, skapa korridorer mellan lämpliga lokaler, följa upp artens utveckling samt informera berörda markägaren om artens status och naturvärden.

I samarbete med

Länsstyrelsen i Stockholm