OBS! Viktig information för dig som besökare, med anledning av covid-19. Klicka här >

Mnemosynefjäril Larv av mnemosynefjäril Fetörtsblåvinge

Fjärilar

Fjärilar har drastiskt minskat i landets kulturlandskap under de senaste 50-70 åren. De är generellt mycket bra som indikatorer på förändringar i landskapet då de har en snabb utveckling och kan få stor avkomma. Därför kan de snabbt svara på positiva eller negativa förändringar i sin livsmiljö.

Mnemosynefjäril

Mnemosynefjärilen är som många fjärilar och andra insekter specialiserad vad gäller födan. Den lilla larven kan endast föda sig på nunneört, Corydalis-arter, en blomma som tillhör den tidiga vårfloran och hittas i ungefär samma miljö som blåsippor, d.v.s. skogsbryn och ljusa ädellövskogar. Nunneörten är inte speciellt ovanlig men tillsammans med de vuxna fjärilarnas krav på nektarrika blommor så är numera utbredningen inskränkt till tre vitt spridda områden i landet; Ronnebytrakten i Blekinge, Roslagen i Uppland samt utanför Sundsvall.

Nordens Ark fick 2015 uppdraget av Länsstyrelsen i Blekinge om att starta ett uppfödningsarbete för den snabbt minskade populationen i Ronneby. För att komma igång med projektet hämtades ett trettiotal ägg från en lokal entomolog involverad i bevarandet på plats. På Nordens Ark sker uppfödningen i ett special byggt fjärilsväxthus.

Restaureringsarbete har inletts på flera platser i Blekinge men de vilda mnemosynefjärilarna fortsätter tyvärr att minska. Då arten är kritiskt hotad hoppas vi få fram många individer för utplantering de kommande åren.

I samarbete med

Länsstyrelsen i Blekinge

Fetörtsblåvinge

Fetörtsblåvingen har under de senaste 50 åren minskat kraftigt i Norden och i Sverige är arten klassad som starkt hotad. Nordens Ark inledde därför ett uppfödningsförsök för att bevara arten i samarbete med Stockholms Länsstyrelse under sommaren 2020. Försöket genomförs inom ramen för arbete med åtgärdsprogram för hotade arter.

Den främsta orsaken till att fetörtsblåvingen minskat är igenväxning av dess livsmiljöer. Idag återfinns arten på färre än 10 lokaler (platser) i landet och utbredningen sträckte sig i ett smalt band från Västra Götaland österut till Östergötland och vidare upp mot Stockholms skärgård. För att i framtiden kunna förstärka det vilda beståndet har ägg, insamlade av experter, förts till Nordens Arks avelsanläggning.

Fetörtsblåvingen har ett eget åtgärdsprogram för vilket Länsstyrelsen i Stockholm har ett nationellt ansvar. Uppfödningsförsöket är bara en del i de åtgärder som görs för att rädda arten. De berörda länsstyrelserna samt kommuner jobbar med att skapa bättre förutsättningar för arten bl.a. genom att avverka träd i miljöer som är lämpliga för arten, skapa korridorer mellan lämpliga lokaler, följa upp artens utveckling samt informera berörda markägaren om artens status och naturvärden.

I samarbete med

Länsstyrelsen i Stockholm