OBS! Viktig information för dig som besökare, klicka här >

Uppfödning av lemurlövgroda

Sedan 2001 finns i England på Manchester Museum och senare på Bristol Zoo, en population av lemurlövgroda från Costa Rica. Grodorna hålls i en särskild uppfödningsanläggning, en karantän, och verksamheten har fungerat mycket framgångsrikt. En vanlig strategi vid bevarandet av hotade arter, särskilt om man planerar att återutsätta arten i naturen, är att hålla en reservpopulation under kontrollerade former i en karantän. Detta kallas att hålla djuren ex-situ (utanför den naturliga miljön).

För att säkerställa att variationen av arvsanlag (genetisk variation) bevaras så långt möjligt i ex-situ populationen har alla i projektet ingående lemurlövgrodor kartlagts genetiskt. Med den informationen kan man i framtiden identifiera utsatta grodor, som man återfinner i naturen och se från vilka föräldrar de härstammar. Nordens Ark har fått det ansvarsfulla förtroendet att hålla en reservpopulation av lemurlövgroda. Vi håller tre olika ”blodslinjer”, och varje individ har ett eget ”ID-kort” för att det skall vara möjligt genomföra avelsarbetet på bästa sätt för att maximera den genetiska variationen. Motsvarande arbete sker också med ex-situ populationerna i Manchester och i Bristol. En eller flera av dessa populationer kan i framtiden användas vid återetablering av arten i områden i Costa Rica där lemurlövgrodan tidigare funnits.

I Nordens Arks amfibielaboratorium, som är utrustat och inrett så att det går att hålla grodor på smittskyddssäkert (biosäkert) sätt, finns tio terrarier som är specifikt utrustade för att hålla lemurlövgrodor. Såväl belysning som temperatur regleras genom ett klimatstyrningssystem för att efterlikna förhållandena i artens naturliga livsmiljö över dygnet och året. Inredningen är enkel och funktionell för att underlätta skötsel och rengöring av terrarierna och samtidigt motsvara artens krav. I varje terrarium hålls sex kullsyskon (tre hanar och tre honor).

När det är dags för fortplantning flyttas hanar från en blodlinje ihop med honor från en annan i ett särskilt fortplantningsterrarium. Detta terrarium är inrett så att man kan efterlikna regnperioden i Costa Rica, med häftiga skyfall som stimulerar grodorna till lek. Äggen läggs på blad som hänger ut över en vattensamling. När grodorna avslutat fortplantningen i terrariet och lagt sina ägg på blad flyttas de vuxna grodorna tillbaka till sina olika terrarier. Plantan med nylaggda ägg flyttas därefter över till yngelakvarier där den fortsatta utvecklingen sker.

För att stimulera grodorna till lek låter man flera honor och hanar delta i fortplantningen, men det är bara en hona och en hane som är föräldrar till den nya generationen lemurlövgrodor. För att veta vilka två grodor som är föräldrar, så tas prover på ägg eller yngel på ett sätt som gör det möjligt att analysera arvsanlagen (man tar ett DNA prov). Efter ca en vecka har embryot i ägget utvecklats till ett yngel och droppar ner i vattnet nedanför. De förblir yngel under 70-100 dagar och mot slutet av yngelperioden växer bakben och så småningom framben ut. Därefter omvandlas (metamorfoserar) ynglet till en liten groda, och kryper upp på land. I samband med denna omvandling till landliv sker stora förändringar i grodan, den blir ett rovdjur som äter små insekter, den utvecklar lungor för att kunna andas ovan vattnet, den utvecklar ben och får ett lite tjockare skinn för att bättre stå emot uttorkning.

Under perioden som yngel i vattnet är vattenkvalitén mycket viktig och därför är våra akvarier utrustade med stora biologiska filter som säkerställer optimala förhållanden. Vattenprover tas regelbundet och vid behov kan vattenkemin justeras. De tre uppfödningsanläggningarna i England och Sverige kommer sedan att byta en del av grodorna mellan sig för att bibehålla önskad genetisk variation. Under år 2017 påbörjas den spännande utsättningen av uppfödda lemurlövgrodor i bergsområden i Costa Rica som avsatts som reservat för arten. Då tar vi ett viktigt steg framåt i att återetablera en livskraftig population av lemurlövgroda i dess naturliga miljö, där de hör hemma.