OBS! Viktig information för dig som besökare, med anledning av covid-19. Klicka här >

Examensarbeten som har utförts på Nordens Ark

Restaureringsförslag för Ekoparken: kandidatuppsats på Åby säteri

Emelie Westman har gjort sin kandidatuppsats under 2014, Restaurering för Ekoparken, under ledning av Ekoparkprojektledaren Mats Niklasson.
Studien ger en förståelse för hur den historiska markanvändningen kan påverka ett restaureringsprojekt. Den presenterar ett restaureringsförslag för Ekoparken för att gynna konnektivitet mellan ängsmarker, underlätta spridning och därigenom främja biodiversitet.

Här kan du ladda ner uppsatsen

”Återförvilda” Sverige?

Hanna Pettersson gjorde under våren 2014 sitt examensarbete under ledning av Ekoparksprojektledaren Mats Niklasson.
En studie av rewilding som strategi för att bevara kulturlandskapet och gynna biologisk mångfald. Specifikt undersöks huruvida rewilding-projekt har förmågan att generera önskvärda ekologiska, sociala och ekonomiska effekter för svenska förhållanden; främst för att gynna biologisk mångfald, för bevarande av kulturlandskap samt för att bibehålla eller generera arbetstillfällen och inkomstkällor för avfolkningsbygder.
Här kan du ladda ner uppsatsen

Berikning för Nordens Arks kattdjur (Felidae) - en utvärdering av tre vanliga berikningar: isglass, kanel och kaninspillning

Catharina Dahlqvist har gjort sin kandidatuppsats under 2014. I studien har tre olika berikningar utvärderats för pallaskatt (Otocolobus manul), europeisk vildkatt (Felis silvestris silvestris), lodjur (Lynx lynx), snöleopard (Uncia uncia), amurleopard (Panthera pardus orientalis) och amurtiger (Panthera tigris altaica). Studien ger kunskap om hur parker kan arbeta med att utveckla berikningar för kattdjur.

Catharinas examensarbete

Skymningsaktivitet hos sydlig pudu (Pudu puda) på Nordens Ark – en jämförelse mellan två olika hägnstorlekar

Emma Thulin har gjort sin kandidatuppsats under 2014 där hjortdjuret sydlig pudu har studerats under deras aktiva period, skymning. Då dessa djur under korta perioder stängs in på ett mindre område i sitt häng syftat studien till att undersöka hur individernas beteende påverkades av denna rutin.

Emmas examensarbete

Skogsdynamik på hällmarker på Sotenäset i Bohuslän: fallstudie Åby säteri

Lisa Sihlberg gjorde hösten 2012 sitt examensarbete under ledning av Ekoparkprojektledaren Mats Niklasson här på Ekoparken.
Studien gick ut på att ta reda på hur gamla tallarna som växer på Åby säteris utmarker (bergshällarna i Ekoparken) är. Syftet var att ta reda på om bergshällarna varit kala under 1700-1800-talen.

Klicka här för att läsa Lisas examensarbete.