Nordens Arks bevarandeprojekt

Den biologiska mångfalden är hotad, det ökade antalet människor och vårt nya levnadssätt påverkar vår natur och därmed djuren som lever i den. En anledning till att många arter är hotade är just att deras levnadsmiljöer har förändrats av människan. För Stiftelsen Nordens Ark är våra bevarandeprojekt ryggraden i vårt viktiga arbete.

Stiftelsens två viktigaste fokusområden är:

  • Att bidra till räddningsarbetet av utrotningshotade djurarter/raser genom avel och naturvård samt utsättning av djur i deras naturliga miljöer när så är möjligt.
  • Att bedriva forskning och undersökning av på anläggningen förekommande djurarter/raser och därigenom bidra till mer kunskap om dessa för att öka arternas överlevnadsmöjligheter.

Vi arbetar aktivt med flera populationsförstärkande åtgärder genom att sätta ut djur i naturen. Men för att det ska vara möjligt krävs det att miljöerna där de lever är rätt. Därför arbetar vi också med att förbättra miljöerna där arterna lever.

Vi deltar i projekt både i Sverige och utomlands, till exempel i Ryssland med amurtiger, Costa Rica med lemurlövgroda och Mongoliet med snöleopard. Årligen sätter vi ut 100-tals grönfläckiga paddor på Öland, ett 50-tal fjällgäss i Lappland och vitryggiga hackspettar i Dalarna och Värmland.

Dessutom driver vi forskning på hemmaplan för att lyckas med vår avel. Vi studerar bredbandad ekbarkbock och större ekbock på en helt ny nivå mot tidigare. 

Vårt största bevarandeprojekt på hemmaplan är Ekoparken. Det driver på våra egna marker på Åby säteri. Över 300 hektar mark har och kommer att restaureras för att gynna hotade växter och djur.