Vitryggig hackspett

Vitryggiga hackspettar som häckar i hägn finns såvitt vi vet bara på ett ställe i världen - på Nordens Ark. Det tog några år innan vi lärde oss vad som krävs för att få fåglarna att trivas, men nu fungerar det bra. Hackspettungar från Nordens Ark sätts nu ut i naturen för att rädda arten från utrotning i Sverige.

Sedan 1990 driver Naturskyddsföreningen ett projekt för att rädda den vitryggiga hackspetten i Sverige. Man arbetar dels för att skydda och återskapa lövskogsmiljöer, stödutfodring, dels med att förstärka den ytterst bräckliga svenska stammen genom utplantering av fåglar. I början plockades ungar ur bon i Norge och Lettland. De föddes upp på Nordens Ark och släpptes ut när de var stora nog att klara sig själva. För drygt tio år sedan bestämde vi oss för att istället försöka bedriva avel på vitryggiga hackspettar, genom att få fåglarna att häcka i hägn. Det var något ingen tidigare försökt sig på. Nordens Arks föräldrafåglar kommer från Lettland och Norge. Numera tas avelsfåglar enbart från Norge.

Summering av vårt arbete 2017

Den 6 juli placerades nio stycken ungar som fötts upp inom avelsprogrammet på Nordens Ark, ut i 3 voljärer vid nedre Dalälven. Efter utsläppet höll sig 6 ungar kvar ända fram till mitten augusti. För varje vecka rörde sig fåglarna över allt större områden. Fram till slutet av augusti observerades 4 fåglar kontinuerligt. I mitten av september fanns minst en fågel kvar i anslutning till utfodringsplatserna. Vissa fåglar som inte setts på många dagar och t o m veckor har, under tiden fram till i mitten av september, återbesökt utfodringsplatserna igen, efter viss bortavaro. Hittills i år har vi inte kunnat se att någon av de nya fåglarna har träffat på någon av de andra individerna som funnits i trakten sedan tidigare. 

Mer om vårt arbete

Häckning med förhinder

En ny fin avelsanläggning för vitryggig hackspett stod klar på Nordens Ark 2003. Den kunde byggas tack vare en insamling bland Naturskyddsföreningens medlemmar. Anläggningen bestod av 11 voljärer, vägg i vägg i en lång rad. Avelsparen flyttade in, men någon häckning blev det inte. Var burarna för små? Och vad berodde det på att ett hackspettpar som bodde i en bur för sig själva ute i parken lyckades häcka? Det fanns ingen att fråga. Såvitt vi vet har ingen annan djuranläggning i världen försökt sig på avel av hackspettar.

En viktig upptäckt

För några år sedan gjordes en viktig upptäckt: fåglarna i avelsanläggningerns "radhuslänga" påverkades starkt av varandra - de gjorde ofta samma saker samtidigt. Däremot började de fåglar som fick en egen bur inne i parken att häcka! Lösningen blev att bygga fler fristående voljärer och flytta ut paren till burar på olika håll i parken. Sedan dess har det gått bättre. Det viktigaste för vitryggarna tycks alltså vara att de inte blir störda - av andra hackspettar. Att Nordens Arks tiotusentals besökare rör sig på andra sidan nätet verkar däremot inte bekymra dem. Nordens Ark har nu nio fristående hackspettsvoljärer. I fyra av dem kan besökare följa fåglarnas familjeliv.

Det går att rädda vitryggen

För 15 år sedan fanns det ungefär lika många vitryggiga hackspettar i Finland som i Sverige. Sedan dess har den svenska stammen kraschat, medan den finska vuxit snabbt. Finland har lagt ner ett jättearbete på att skydda och återskapa lämpliga skogsmiljöer för hackspetten. Sedan 2008 har dessutom den finska stammen fyllts på genom en omfattande invandring från Ryssland. Ryska fåglar har också nått Norrlandskusten. Vitryggiga hackspettar, märkta med ryska ringar, har setts i Norrbotten och Västerbotten vid flera tillfällen sedan 2009.

En paraplyart

Det finns åtminstone 200 hotade växt- och djurarter som är beroende av samma slags skogsmiljöer som den vitryggiga hackspetten. Vitryggen kan alltså fungera som en symbol för en hel grupp arter som behöver gamla lövskogar. Sådana arter brukar kallas paraplyarter. Att slå vakt om en paraplyart innebär automatiskt att många andra arter också gynnas. Genom att skydda vitryggen och dess livsmiljöer bevarar vi också värdefulla skogsmiljöer och deras rika biologiska mångfald.

Hoten

Vitryggen livnär sig mest på insektslarver. Den är beroende av skogsmiljöer med gott om gamla, grova och murkna lövträd, där det finns gott om vedinsekter. Sådana skogar har blivit sällsynta i det moderna skogsbrukets spår.

Vitryggen på rödlistan

Enligt den svenska rödlistan är den vitryggiga hacklspetten akut hotad. Det betyder att arten löper extremt hög risk att dö ut i vilt tillstånd i vårt land. Globalt är arten inte utrotningshotad. I Baltikum och Polen finns en stam om uppskattningsvis 3 700 par. Det är Artdatabanken vid Sveriges Lantbruksuniversitet som ansvarar för den svenska rödlistan och bedömningarna av arternas hotstatus. Rödlistan revideras vart femte år. Internationella Naturvårdsunionen, IUCN, ansvarar för den globala rödlistan.

Aktuellt på Nordens Ark 

Sedan 1995 har Nordens Ark satt ut mer än 87 ungar av vitryggig hackspett i Dalsland, Värmland och nedre Dalälvsområdet. 2012 var ett rekordår i avelsanläggningen på Nordens Ark. Totalt föddes 16 hackspettsungar upp och sattes ut i det vilda. På grund av åldersskillnaden på ungarna så sattes de ut i två omgångar. 8 ungar lämnade Nordens Ark den i början av och 12 ungar i slutet av juli. All ungarna är ringmärkta med ringmärknings-centralens metallring samt färgringar i olika kombinationer för att identifiera individerna i fält.

Svenska PostkodLotteriet och Foundation Segré stödjer Nordens Arks arbete med uppfödning och utsättning av vitryggiga hackspett.