Lemurlövgroda-hemsida.jpg
Sir David Attenburough, projektets beskyddare.JPG
Lemurlövgroda-hemsida.jpg

Lemurlövgroda

Agalychnis lemur

Lemurlövgrodan har en fantastisk förmåga att ändra färg beroende på om den är aktiv eller vilar. På dagen vilar den på ett löv, väl kamouflerad med hudens klart gröna färg. Händer, fötter och sidor är gula och magen vit. När den är aktiv på natten skiftar färgen och grodan blir brun och ögonen blir mörkt grå.


3 - 4,5 cm


Leif Nilsson i Göteborg AB

Arten finns inte för visning i djurparken utan Nordens Ark arbetar enbart med uppfödning och återinplantering av denna art. 

Sitt namn har lemurlövgrodan fått av sättet den tar sig fram på. Den klättrar hellre än den hoppar och greppar grenarna med fötterna, precis som lemurerna. Parningen sker under regnperioden och hanen utstöter korta, klickande ljud för att locka honorna. Hon lägger 15-30 ägg på ett blad över en vattensamling. Efter en vecka kläcks ynglen och trillar ner i vattensamlingen, sedan tar det 90 - 150 dagar för dem att utvecklas till vuxna grodor. Ju varmare vattnet är desto snabbare går det.

Till skillnad från många andra grodor kan lemurlövgrodan sitta och sola långa perioder utan att torka ut. Det beror troligen på ett speciellt pigment i huden som reflekterar värmen och gör så att grodan är sval trots att huden är varm. Kanske gör den här egenskapen också att grodan bättre står emot den svampsjukdom som slagit så hårt mot världens amfibier.

Arten är akut hotad och troddes länge vara utrotad i det vilda. Lemurlövgrodan lever i Costa Rica, Panama och norra Colombia men enda säkerställda platsen den finns på idag är i Costa Rica.

Rädda lemurlövgrodan

Nordens Ark ingår i ett internationellt nätverk av universitet och organisationer som gemensamt har som mål att rädda lemurlövgrodan. Projektet syftar till att återskapa en genetiskt sund reservpopulation på några utvalda djurparker, och senare genom utsättningar bygga upp en livskraftig population i artens naturliga miljö. Besök projektets egna sida härTill en början krävs insatser i fält för att bedöma artens status, hot och krav på livsmiljö. På sikt kommer arbetet att inriktas på att återskapa och långsiktigt säkerställa viktiga livsmiljöer för arten. Projektet leds av Andrew Gray på Manchester Museum, Manchester University (GB), och i projektgruppen ingår också Costa Rican Amphibian Research Centre (Costa Rica), Bristol Zoo Gardens (GB) och University of Salford (GB).

Framgångsrikt bevarandet kräver samarbete och specialisering. Detta projekt syftar till att föra samman ett antal institutioner och engagerade personer, vilket ger en unik och snabb möjlighet att professionellt hjälpa till att säkra framtiden för en kritiskt hotad grodart. 

Sedan 1980-talet har groddjurens tillbakagång i vissa delar av världen varit särskilt alarmerande, t.ex. vid Monteverdi i Costa Rica, där många arter på kort tid försvunnit. Hit räknas lemurlövgrodan, en art som nu är akut hotad på grund av en drastisk populationsminskning. Fram tills nyligen ansågs arten vara utrotad i Costa Rica, och helt försvunnen från sin sista kända lokal i Monteverdi. En liten restpopulation har dock under de senaste åren påträffats av Costa Rica Amphibian Centre (CRARC). Det är mycket troligt att denna lilla återstod är den sista för arten i Costa Rica. Nya biogeografiska och genetiska studier tyder på att förekomsten i Costa Rica skiljer sig tydligt från en kvarvarande population i Panama, det handlar förmodligen om två olika arter. Detta gör Costa Rica populationen ännu viktigare ur ett bevarande perspektiv. En nyupptäckt population i Panama kan vara ytterligare en kvarvarande population av lemurlövgrodan, men detta måste undersökas närmare. En viktig uppgift är nu att bekräfta arttillhörighet och bedöma status hos denna population. När arter av groddjur är i riskzonen att dö ut, är omedelbara åtgärder nödvändiga.

Läs mer om Nordens Arks deltagande i en expedition i Panama. 

Foundation Segré stödjer Nordens Arks arbete med lemurlövgroda.