den 12 februari 2024

Brand- och betesstudier på Nordens Ark gav doktorsgrad

Efter sju års studier av hur brand- och bete påverkar växtligheten i det öppna landskapet på Nordens Ark kan Karin Amsten nu titulera sig filosofie doktor. Under de sju åren som Karin har gått sin forskarutbildning har hon studerat hur brand och bete påverkar växtligheten i ett öppet landskap.

- Eftersom det öppna landskapet är viktigt för så många arter, som till exempel pollinatörer, behöver vi mer kunskap om hur man kan sköta och bevara öppna marker på bäst sätt, berättar Karin Amsten numera filosofie doktor och forskningssamordnare på Nordens Ark.


Karin Amsten med sin avhandling på Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap i Alnarp. Foto: Mats Niklasson


Studien har bland annat visat att utan vare sig bete eller brand har många av våra välkända ängsblommor svårt att etablera sig. De skuggas ut när vegetationen i stället tas över av mer skuggtåliga växter och så småningom försvinner de helt och hållet. Med en kombination av bete och brand däremot, ökas förutsättningarna för att fler arter ska trivas och därmed ökas den biologiska mångfalden i landskapet.

- I 24 provytor på Nordens Arks marker har vi under sju års tid låtit kor beta, vi har eldat varje vår och så har vi även haft helt opåverkade ytor för att jämföra påverkan på växtligenheten, fortsätter Karin.

Syftet med studien är att se hur två naturliga processer som brand och bete påverkar landskapet. Innan människan började påverka naturen med jord- och skogsbruk och betesdjur, tror man att det var stora betesdjur och återkommande bränder som höll delar av landskapet öppet. Idag har dessa processer i stort sett försvunnit vilket leder till igenväxning och med det förlust av många arter. Arter, både djur och växter, som är beroende av öppna marker.

Studien har utförts i samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet och har till största delen finansierats av Hasselbladstiftelsen.

Avhandlingen finns att läsa i sin helhet hos SLU publication


Avbränning av fjolårets växtlighet i provytorna var en del i studien. Foto: Nordens Ark