Nordens Arks bevarandeprojekt

Världens biologiska mångfald utarmas i allt snabbare takt. Vi riskerar att förlora tre fjärdedelar av jordens arter om inget görs. Allt fler forskare varnar för att världen står inför ett sjätte massutdöende, den här gången orsakad av oss människor, men det går fortfarande att vända trenden. Det kommer att krävas kraftfulla åtgärder för att skapa ett mer hållbart nyttjande av jordens naturresurser samt att kraftigt öka naturvårdsinsatserna för att bevara hotade arter. För Stiftelsen Nordens Ark är våra bevarandeprojekt ryggraden i vårt viktiga arbete.

Stiftelsen Nordens Arks vision är att hotade arter ska uppnå livskraftiga populationer i sina naturliga miljöer och att den biologiska mångfalden bevaras. Nordens Arks mål är skapa de förutsättningar som krävs för att hotade arter ska finnas i hållbara populationer i det vilda.

Stiftelsens viktigaste fokusområden är

  • Att bidra till räddningsarbetet av utrotningshotade djurarter/raser genom avel och naturvård samt utsättning av djur i deras naturliga miljöer när så är möjligt.
  • Att bedriva forskning och undersökning av på anläggningen förekommande djurarter/raser och därigenom bidra till mer kunskap om dessa för att öka arternas överlevnadsmöjligheter.

Nordens Ark deltar i projekt både i Sverige och utomlands, till exempel i Ryssland med amurtiger eller i Karibien med kycklinggroda.

Vi arbetar aktivt med avel, uppfödning och utplantering av hotade arter. Strategin är att producera så många individer som möjligt och medverka till att etablera dessa i restaurerade miljöer där de på egen hand kan utveckla livskraftiga populationer. Bland de större projekten kan nämnas vitryggig hackspett, fjällgås, grönfläckig padda och större ekbock.

En allt viktigare del i Nordens Arks verksamhet är bevarandearbete direkt i artens livsmiljö. Arbetet kan bland annat bestå av faunaskydd, restaurering av livsmiljöer, övervakning av populationer samt utveckling av nya tekniker och metoder för populationsuppskattning. Inte minst viktigt är att arbeta i nära samarbete med lokalbefolkningen.