OBS! Viktig information för dig som besökare, med anledning av covid-19. Klicka här >

Nordens Ark och artbevarande

Bild Bevarande av utrotningshotade arter

Bevarande av utrotningshotade arter

Världens biologiska mångfald utarmas i allt snabbare takt. Vi riskerar att förlora tre fjärdedelar av jordens arter om inget görs. Men det går fortfarande att vända trenden.

Det kommer att krävas kraftfulla åtgärder för att skapa ett mer hållbart nyttjande av jordens naturresurser och vi behöver kraftigt öka naturvårdsinsatserna för att bevara hotade arter. Bevarandeprojekten är ryggraden i Stiftelsen Nordens Ark viktiga arbete med att bevara hotade djur.

Bild Betande djur ger biologisk mångfald

Betande djur ger biologisk mångfald

Ekoparken är ett av vårt största artbevarandeprojekt på hemmaplan. Projektet pågår i skogs- och kulturlandskapet runt Åby säteri. Ett av målen är att gynna hotade arter och den biologiska mångfalden genom att återskapa 1700- & 1800-talets öppna, artrika landskap präglade av betande boskap. 

Ängar återskapas genom slåtter och insådd av ängsblommor.  

Ekoparken
Bild Bin så in i Norden

Bin så in i Norden

Som ett led i att skapa en vetenskaplig grund bin och dess pollination startades INTERREG-projektet BIstånd till nordiska bin- unik resurs för framtidens ekosystemtjänster. 

Bin utför kritiskt viktiga ekosystemtjänster, framförallt pollination av både vilda växter och nyttoväxter.

BI-forskning
Bild Den vita storken får luft under vingarna

Den vita storken får luft under vingarna

Den vita storken utrotades i Sverige som följd av att våtmarker torrlades för att få åkermark. För att få tillbaka storken startades 1989 Svenska Storkprojektet som drivs av Naturskyddsföreningen i Skåne tillsammans med Skånes Ornitologiska Förening. För att åstadkomma detta föder projektet upp och släpper ut storkpar och årsungar som ska bygga upp den vilda stammen.

Vit stork
Bild Nordens Ark på plats i Nepal

Nordens Ark på plats i Nepal

Den röda pandan är ett litet rovdjur som lever högt upp i Östra Himalayas bergsskogar. Som många andra arter i området är den starkt hotad och det kan finnas så få som 2500 individer kvar i det vilda.

Nordens Ark samarbetar med Red Panda Network för att bevara den röda pandan och de artrika bergsskogarna i Nepal.

Röd panda
Bild Den europeiska vildkatten i Skottland

Den europeiska vildkatten i Skottland

I Skottland finns ett av de mest nordliga populationsbestånden av europeisk vildkatt. Arten hotas främst av hybridisering med tamkatt och sjukdomar, och den skotska populationen består idag av endast ett hundratal individer. Nordens Ark samarbetar med Saving Wildcats för att säkerställa en framtid för de skotska vildkatterna.

Vildkatt

Nordens Arks mål är att inte behöva finnas

Nordens Arks vision är att hotade arter ska uppnå livskraftiga populationer i sina naturliga miljöer och att den biologiska mångfalden bevaras. För att skapa de förutsättningar som krävs för att hotade arter ska finnas i hållbara populationer i det vilda arbetar vi bland annat med avel, uppfödning och utplantering av hotade arter.

Bevarandearbete direkt i artens livsmiljö är också viktigt, genom faunaskydd, restaurering av livsmiljöer, övervakning av populationer samt utveckling av nya tekniker och metoder för populationsuppskattning. Inte minst viktigt är att arbeta i nära samarbete med lokalbefolkningen.

Öka medvetenheten

Nordens Ark deltar även i kampanjer som EAZA driver för att öka medvetenheten och engagemanget kring hotade arter.

Nordens Arks samarbetspartners

            Stiftelsen Thuréus Forskarhem

Nyheter