Nordens Arks bevarandeprojekt

Världens biologiska mångfald utarmas i allt snabbare takt. Vi riskerar att förlora tre fjärdedelar av jordens arter om inget görs. Allt fler forskare varnar för att världen står inför ett sjätte massutdöende, den här gången orsakad av människan men det går fortfarande att vända trenden.

Det kommer att krävas kraftfulla åtgärder för att skapa ett mer hållbart nyttjande av jordens naturresurser samt att kraftigt öka naturvårdsinsatserna för att bevara hotade arter. Bevarandeprojekten nedan är ryggraden i Stiftelsen Nordens Ark viktiga arbete med att bevara hotade djur.

Bild Nordens Ark på plats i Nepal

Nordens Ark på plats i Nepal

Det är ett litet rovdjur som lever högt upp i Östra Himalayas bergsskogar. Som många andra arter i området är den röda pandan starkt hotad och det kan finnas så få som 2500 individer kvar i det vilda.

Nordens Ark samarbetar med Red Panda Network för att bevara den röda pandan och de artrika bergsskogarna i Nepal.

Röd panda

Nordens Arks mål är att inte behöva finnas

Nordens Arks vision är att hotade arter ska uppnå livskraftiga populationer i sina naturliga miljöer och att den biologiska mångfalden bevaras. För att skapa de förutsättningar som krävs för att hotade arter ska finnas i hållbara populationer i det vilda arbetar vi bland annat med avel, uppfödning och utplantering av hotade arter.

Bevarandearbete direkt i artens livsmiljö är också viktigt, genom faunaskydd, restaurering av livsmiljöer, övervakning av populationer samt utveckling av nya tekniker och metoder för populationsuppskattning. Inte minst viktigt är att arbeta i nära samarbete med lokalbefolkningen.

Bild Betande djur ger biologisk mångfald

Betande djur ger biologisk mångfald

Ekoparken är ett av vårt största artbevarandeprojekt på hemmaplan. Projektet pågår i skogs- och kulturlandskapet runt Åby säteri. Ett av målen är att gynna hotade arter och den biologiska mångfalden genom att återskapa 1700- & 1800-talets öppna, artrika landskap präglade av betande boskap. 

Ängar återskapas genom slåtter och insådd av ängsblommor.  

Ekoparken
Bild Bin så in i Norden

Bin så in i Norden

Som ett led i att skapa en vetenskaplig grund bin och dess pollination startades INTERREG-projektet BIstånd till nordiska bin- unik resurs för framtidens ekosystemtjänster. 

Bin utför kritiskt viktiga ekosystemtjänster, framförallt pollination av både vilda växter och nyttoväxter.

BI-forskning

Öka medvetenheten

Vi deltar i kampanjer som EAZA driver för att öka medvetenheten och engagemanget kring hotade arter.

Bild Den vita storken får luft under vingarna

Den vita storken får luft under vingarna

Den vita storken utrotades i Sverige som följd av att våtmarker torrlades för att få åkermark. För att få tillbaka storken startades 1989 Svenska Storkprojektet som drivs av Naturskyddsföreningen i Skåne tillsammans med Skånes Ornitologiska Förening. För att åstadkomma detta föder projektet upp och släpper ut storkpar och årsungar som ska bygga upp den vilda stammen.

Vit stork
Nordens Arks samarbetspartners

            Stiftelsen Thuréus Forskarhem