den 20 december 2022

Världens ledare har enats om en historisk handlingsplan för att stoppa förlusten av biologisk mångfald

På det stora FN-mötet i Montreal har världens ledare förhandlat fram en handlingsplan som bland annat innehåller det övergripande målet om att skydda 30% av världens hav, vatten och land. 

Man enades också om brådskande åtgärder för att stoppa den pågående utrotning av arter som orsakats av människan och främja arternas återhämtning. Om planen uppfylls ska förlusten av biologisk mångfald stoppas och vändas till 2030!

Nordens Ark ser positivt på att världens ledare nu enats om en gemensam handlingsplan för att stoppa förlusten av biologisk mångfald även om det kommer i elfte timmen! Situationen för världens djur och växter är akut och kraftfulla åtgärder måste sättas för att skydda arter och ekosystem.

Det är viktigt att man nu går från ord till handling och att världens regeringar, men även företag och samhället i stort, ställer om för att minska våra ohållbara produktions- och konsumtionsmönster för vända kurvan för den biologiska mångfalden!


Grönfläckiga paddor. Foto: Jimmy Helgesson