den 14 januari 2020

Många olika träd grundar för mångfald i skogen

Skogen är en viktig del för den biologiska mångfalden i många länder, så även i Sverige. Studier från forskare runt om i Europa visar nu att skogens sammansättning och mängden trädarter är avgörande för arternas mångfald och mängd. Enskilda trädarter har helt olika arter av fåglar, insekter, lavar och svampar knutna till sig.

Det kan låta självklart, men hittills har forskning i ämnet varit sparsam. Det är ett svårt och mödosamt arbete som krävs för att samla in tillräckligt stora mängder data och göra de analyser som krävs.

Den nya rapporten, som publicerades i den vetenskapliga tidningen Oikos i oktober visar hur viktig träddiversiteten är i olika skogsekosystem runt om i Europa. Resultaten visar tydligt hur betydelsfullt ett uthålligt brukande av skogen är. Blandskogar med många trädarter är av stor betydelse för mångfalden jämfört med planteringar med få trädarter.

- Vi vill uppmuntra alla som äger eller sköter skog och mark att spara rönn, hägg, sälg, asp och andra arter som ofta betraktas som sly och lätt röjs bort. De är jätteviktiga för mångfalden, inte minst för många pollinatörer, säger Mats Niklasson, vetenskaplig ledare på Nordens Ark.


Ekoparken på Nordens Ark. Foto: Lisa Sihlberg

Mats Niklasson är också ansvarig för landskapsrestaureringen som bedrivs på Nordens Ark.

- Sedan 2011 har mer än en kvadratkilometer granplantering omförts till artrika betesmarker med stort inslag av träd och buskar av många arter, fortsätter han.

Nordens Ark arbetar med bevarande av utrotningshotade djur och tar ett brett ansvar i dessa frågor, t ex i restaureringsprojekt på de egna markerna där mångfalden av träd och buskar är högt prioriterad.


För mer information
kontakta:
Mats Niklasson, vetenskaplig ledare på Nordens Ark, tel 0732-74 75 30, [email protected]