den 24 juni 2015

Naturskyddsföreningen och Nordens Ark fortsätter samarbetet kring vitryggig hackspett

Pressmeddelande från Stiftelsen Nordens Ark den 24 juni 2015

Naturskyddsföreningen och Nordens Ark har träffat ett nytt treårigt samarbetsavtal om fortsatt samarbete om vitryggig hackspett, en av Sveriges mest hotade fågelarter. Avtalet innebär att Nordens Ark fortsätter att föda upp vitryggiga hackspettar. Dessa kommer att sättas ut inom ramen för Naturskyddsföreningens mångåriga projekt vitryggig hackspett, i syfte att restaurera beståndet av denna art i landet.

Den vitryggiga hackspetten är en akut hotad art i Sverige. Beståndet har minskat kraftigt under hela 1900-talet, i takt med att dess livsmiljö sakta men säkert har försvunnit från skogslandskapet. Detta beror i sin tur primärt på att skogsbruket systematiskt har missgynnat lövträd, samt ett intensivt betestryck från klövvilt.
- Detta nya treårsavtal ger en god grund för ett fortsatt fruktbart samarbete med Nordens Ark, vilket vi ser fram emot. Vitryggen är en art som genom sitt krav på livsmiljö representerar en hel naturtyp, lövskog rik på död ved, och den är därför viktig att värna, säger Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningens ordförande.

Uppfödning är en viktig åtgärd för bevarandearbetet för arten. Under våren har man konstaterat att det endast finns 12 vitryggiga hackspettar i Sverige. Glädjande är att tre lyckade häckningar har resulterat i minst nio ungar, men det är alldeles för få. Att arbetet och uppfödningen fortsätter är viktigt för artens framtid. Nordens Ark har arbetat i tjugo år med att föda upp ungar, och det har tagit tid att lära sig hur arten fungerar för att få fram ungar som sedan kan sättas ut.
- Den vitryggiga hackspetten passar väl in i det bevarandearbete som Stiftelsen Nordens Ark bedriver, säger Göran Bengtsson, Stiftelsen Nordens Arks ordförande.
Samarbetet mellan Nordens Ark och Naturskyddsföreningen är mycket gynnsamt för arten, då parterna kompletterar varandra på ett bra sätt.

 

Fakta om vitryggig hackspett

Bristen på sammanhängande skogar som domineras av lövträd är grundorsaken till att arten minskat så drastiskt i Sverige. Enligt Artdatabankens och Naturvårdsverkets nationella rödlista är arten akut hotad. Naturskyddsföreningens projekt vitryggig hackspett placerar varje år ut ungar från aveln på Nordens Ark. Samarbete med markägare och skogsbolag om att restaurera skog för att återskapa vitryggens livsmiljö är också en viktig del i projektet.

Läs mer:

http://www.naturskyddsforeningen.se/vitrygg
http://nordensark.se/vara-projekt/vitryggig-hackspett/
Ladda ner en högupplöst bild på http://nordensark.se/press/pressbilder/.


Kontakt Naturskyddsföreningen

Johanna Sandahl, ordförande: 070 357 80 23
Jan Terstad, skogs- och naturvårdschef: 070 311 60 13
Anna Havula, press- och PR-chef: 070 870 37 00

Kontakt Nordens Ark

Göran Bengtsson, ordförande: 0705-905810.
Lena M Lindén, VD: 0705-870052
Christer Larsson, projektledare: 0705-84 75 27