den 2 februari 2016

Nordens Ark firar världens våtmarker uppmärksammar World Wetland Day

Världens våtmarksområden är viktiga för såväl människor som djur och växter. De myllrar av liv och på Nordens Ark finns flera arter som lever i våtmarker som till exempel grodor, tranor, storkar och sköldpaddor.

Lördag den 6 februari fokuserar vi lite extra på Våtmarken och arrangerar en specialvisning kl 13-15 med fokus på arter som lever i just sådana områden. Vi tittar närmare på djurens specialanpassningar, vad de äter och passar även på att mata våra japanska tranor, montserratgrodor och sköldpaddor.

Men världens våtmarker är hotade. Sedan början av 1900-talet har över hälften av världens våtmarker försvunnit. Utdikning och övergödning är fortfarande ett stort hot mot dem. När våtmarkerna försvinner så hotas djuren som är beroende av dem.

Sverige är ett av världens tio våtmarksrikaste länder men även här är läget bekymmersamt. Uppemot en fjärdedel av Sveriges ursprungliga våtmarker har försvunnit genom utdikning och uppodling. Idag finns de största våtmarksområdena i Norrlands skogsbygder och det är bara där som vidsträckta myrarealer utan mänsklig påverkan finns kvar.

En våtmarker är en plats där marken är täckt av vatten under en stor del av året. Myrar, sumpskogar och stränder är exempel på olika typer av våtmarker. Många hotade arter är knutna till våra våtmarker och nitton procent av Sveriges rödlistade arter lever helt eller delvis i våtmarksområden. Våtmarker spelar också en viktig roll för mänsklighetens framtid. Mer än en billion människor är beroende av dem för att överleva. Förutom att de är avgörande för odlingen av ris, vilket är basföda för hälften av världens befolkning, så är våtmarkerna viktiga för vattenfiltrering och som skydd vid översvämningar och stormar, men även för fiske och transporter.

För mer information kontakta: Emma Nygren, tel 0725-58 03 34, [email protected]