den 20 augusti 2015

Sverigeunik forskningsstudie startad i Nordens Arks Ekopark

Pressmeddelande från Stiftelsen Nordens Ark den 20 augusti 2015

2400 trädplantor har planterats i Nordens Arks Ekopark. Under flera år kommer plantorna att utsättas för en rad olika störningar som bete och bränder. Syftet är att se vad som krävs för att hålla vårt landskap öppet och hindra det från igenväxning. En så stor forskningsstudie har aldrig gjorts på dessa breddgrader.

Under en intensiv vecka i våras planterades tusentals trädplantor i 24 stycken provytor som är utspridda i den 400 hektar stora Ekoparken. De trädarter som planterats är gran, tall, björk, ek och lind. De kommer att studeras under flera år.
- Vi vill testa hur både löv- och barrträd reagerar på de olika störningarna, säger Karin Larsson, biolog och en av de som deltar i studien.

På ytorna kommer kossor från Nordens Ark att beta under sommarhalvåret, dessutom kommer ytorna att brännas en gång om året. Därefter kommer plantorna att mätas för att se hur de har påverkats av de olika behandlingarna.
- Innan människan började bruka marken är en teori att det var stora växtätare och naturligt förekommande bränder som höll landskapet öppet. När jordbruket senare tog över fortsatte denna process i form av betande boskap, slåtter och så kallad svedjebränning. Men idag har antalet betande boskap minskat drastisk och bränder bekämpas i så stor utsträckning det går. Detta gör att dagens öppna landskap snabbt växer igen och skapar problem för den biologiska mångfalden. Få arter trivs i ett igenväxt landskap, säger Karin Larsson.

Forskningsstudien är unik, aldrig tidigare har man studerat både påverkan av bete och brand på trädplantor på våra breddgrader. Liknande studier har gjorts i Afrika men då har man endast studerat påverkan av bete från vilda djur. Studier har också gjorts i Polen, i Bialowieza som är en av de sista urskogarna i Europa. Även där studerade man endast påverkan av vilda djur. Nu kommer bete av tamboskap och bränder att studeras på samma plats.
- I och med att vi använder oss av tama betesdjur tror vi att en mer kontrollerad studie kan genomföras. Förhoppningen är att resultatet ska ge en ökad förståelse för hur vi kan bevara vårt artrika öppna landskap där blommor, fjärilar och andra djur trivs, avslutar Karin Larsson.

I studien medverkar forskarna Marcin Churski och Drijs Kuijper från Mammal Research Institute i Bialowieza, Polen, och Mats Niklasson, Sverker Thoresson och Karin Larsson från Nordens Ark. På fredag kommer alla att träffas på Nordens Ark och diskutera forskningens fortgång.

Den svenska delen av forskningen sker genom Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, i Alnarp. Forskningen stöttas av Thureus forskarhem och dessutom har Svenska Skogsplantor AB skänkt alla trädplantor.