den 15 oktober 2021

Unik forskningsstudie på Nordens Ark ger resultat

Forskningsstudien utförs i Nordens Arks Ekopark, en tidigare produktionsskog, som nu har omvandlats till betesmarker. Under tre år har 2400 trädplantor utsatts för årliga lågintensiva bränder och säsongbete av nötkreatur i syfte att se vilka metoder som kan användas i naturvårdsarbete för att hålla landskapet öppetTrädplantorna, av arterna tall, gran, ek, björk och lind, kontrolleras för överlevnad och tillväxt och detta jämförs sedan mellan arterna. Forskarna undersökte även om trädarterna reagerade olika på bete, brand och en kombination av både bete och brand.

De första resultaten visar att redan efter tre år kan både brand och bete minska såväl överlevnaden som tillväxten hos trädplantorna. Resultatet visar också på en skillnad i hur de olika arterna har anpassat sig till brand och bete. Ek klarade sig bäst när plantorna utsattes för brand medan gran klarade betet bäst. Lind var den art som klarade sig sämst i både bete, brand och kombinationen av de två.

- Våra resultat ger en första glimt av hur våra olika trädarter är anpassade till brand och bete, säger Karin Amsten, doktorand på Nordens Ark. Det är första gången trädslag jämförts på ett så kontrollerat sätt och där det öppna landskapet varit utgångspunkten och inte träden.

- Med en ökad förståelse om hur brand och bete kan påverka vegetationen kan vi också förbättra förvaltningen av de öppna markerna och öka den biologiska mångfalden, fortsätter Karin.

Bete och brand är två historiskt sett naturliga störningar för växlighet som nu har försvunnit i stora delar av Sverige och även många andra delar av världen. Effekten av dessa har tidigare studerats i andra ekosystem. Ett exempel är på den afrikanska savannen, där dessa två störningar har visat sig ha en betydande effekt på vegetationen. Men i tempererade europeiska system, som t.ex. Sverige, har detta nästan inte studerats alls. En anledning är idén om att dessa delar av Europa var täckt med tät skog innan människan kom hit. Men forskare börjar nu inse att stora delar av Europa faktiskt bestod av öppna landskap, som till stor del hölls öppna av just brand och bete. Idag har många av dessa öppna gräsmarker vuxit igen vilket hotar många arter som är beroende av öppna förhållanden och låg vegetation.

Hela artikeln finns publicerad i tidskriften Journal of Ecology och gå att läsa här