den 5 juli 2016

Vitryggiga hackspettar får flyga fritt

11 vitryggiga hackspettsungar uppfödda på Nordens Ark ska nu få se nya vidder. Idag åker Nordens Ark och Naturskyddsföreningen med ungarna till centrala Värmland och nedre Dalälvsområdet för utsättning.  

De vitryggiga hackspettsungarna placeras i utsättningsburar och kommer att stanna i dessa i ungefär en vecka. Därefter kommer burarna att öppnas och stödutfodring kommer ske tills hackspettarna inte längre kommer tillbaks för föda. - I år hoppas vi kunna fungera lite som kontaktförmedlare säger Kristoffer Stighäll, projektledare för Vitryggig hackspett på Naturskyddsföreningen. Vi kommer att placera ut honorna i området där det finns en ensam hane och vice versa och hoppas att tycke uppstår.

Vitryggig hackspett är akut hotad i Sverige och i vilt tillstånd finns det färre än 20 individer som vi just nu känner till. - Positivt är att det i år varit tre lyckade häckningar i det vilda och alla individer härstammar från utplanterade fåglar inom projektet, säger Dick Liljegren, djurvårdare på Norden Ark.

Beståndet har minskat kraftigt under hela 1900-talet, i takt med att dess livsmiljö sakta men säkert har försvunnit från skogslandskapet. Detta beror i sin tur primärt på att skogsbruket systematiskt har missgynnat lövträd, samt ett intensivt betestryck från klövvilt.

Uppfödning är en viktig åtgärd för bevarandearbetet för arten och Nordens Ark har arbetat i över tjugo år med att föda upp ungar för utsättning. Utsättning är ett steg för att återfå en vild population igen, ett annat krav är bra livsmiljöer. Där har restaurering av häckningsområdena varit avgörande.

- Mycket större arealer lövskog måste skyddas och restaureras för att hackspetten ska klara sig än vad som finns idag. Naturreservat som är viktiga för arten behöver skötas och nya lövskogar måste tillåtas att bli gamla, säger Kristoffer Stighäll.

Svenska PostkodLotteriet och Foundation Segré stödjer Nordens Arks arbete med uppfödning och utsättning av vitryggig hackspett.

 

För mer information kontakta:
Dick Liljegren, djurvårdare Nordens Ark, 0739-31 73 74, [email protected]
Kristoffer Stighäll, projektledare för Vitryggig hackspett på Naturskyddsföreningen, 070-669 68 96, [email protected]

 

Läs mer om projektet på:
http://nordensark.se/vara-djur/faglar/vitryggig-hackspett/vart-arbete-i-det-vilda/
http://www.naturskyddsforeningen.se/vitrygg

 

Fakta om vitryggig hackspett
Bristen på sammanhängande skogar som domineras av lövträd är grundorsaken till att arten minskat så drastiskt i Sverige. Enligt Artdatabankens och Naturvårdsverkets nationella rödlista är arten akut hotad. Naturskyddsföreningens projekt vitryggig hackspett placerar varje år ut ungar från aveln på Nordens Ark. Samarbete med markägare och skogsbolag om att restaurera skog för att återskapa vitryggens livsmiljö är också en viktig del i projektet.