Nordens Ark i ditt testamente

Gåvor och donationer, stora som små, är ett ovärderligt stöd för vår verksamhet. Vårt insamlingskonto är kontrollerat av Svensk Insamlingskontroll. De garanterar att pengarna går dit de ska, utan onödiga omkostnader.

Många har genom åren tänkt på Nordens Ark i sitt testamente. Det är ett fint sätt att visa sitt engagemang för den biologiska mångfalden och livet på jorden. 

Hur skriver man testamente?

Att skriva testamente är ett sätt att ha bättre kontroll över hur ens arv och tillgångar fördelas, något som kan kännas extra viktigt idag eftersom lagen om arvsrätt är ganska fyrkantig och främst anpassad för den gamla tidens kärnfamiljer. Det är också vanligare idag att vilja skänka pengar till välgörande ändamål i den mån man har möjlighet ekonomiskt.

Testamenterade pengar används i enlighet med vad som uttryckts i testamentet. Ibland har den som testamenterar skrivit att pengarna ska användas för visst ändamål, t ex för bevarande av svenska lantraser och då går pengarna till projekt kring dessa. Om arvet inte är "öronmärkt" så används de i Nordens Arks löpande verksamhet och i arbetet för arters bevarande, drift av projekt, forskning o.s.v.


Så här skriver du testamente - i korta drag

  1. Tänk över hur du vill ha det med arvet efter dig och skriv ner detta.
  2. Använd dig gärna av mallar, men se för säkerhets skull över testamentet med en juridisk rådgivare så att det blir juridiskt korrekt, då det är väldigt viktigt att man följer formkraven.
  3. Skriv under testamentet i närvaro av två samtidigt närvarande, opartiska vittnen som intygar att det är du som skriver under.
  4. Lämna över uppdraget att förvara originalet till någon som har rutiner för just detta. Nordens Ark förvarar testamenten och andra handlingar på ett betryggande sätt utan åtkomst från obehöriga. 

 

Insamlingspolicy gällande testamenten

Stiftelsen Nordens Ark tar som testamentstagare ansvar för och bevakar att testators vilja verkställs på ett ansvarsfullt och värdigt sätt. Stiftelsen förvarar testamenten och andra handlingar på ett betryggande sätt utan åtkomst från obehöriga.

Som testamentstagare tar stiftelsen aktiv del i boutredningen för att säkerställa att boet hanteras på ett professionellt och värdigt sätt.

Om tvister uppstår gällande testamenten är stiftelsens ansvar ytterst mot testatorn och hans eller hennes vilja. Stiftelsens självklara utgångspunkt är att lagstiftningen (Ärvdabalken) är grundläggande. Vid testamentstvister företräds därför stiftelsen alltid av en jurist. Det ska kännas tryggt att testamentera till Stiftelsen Nordens Ark.

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta Linnea Johansson, vice vd Nordens Ark, på 0523-791 84 , [email protected] eller läs mer här