den 24 mars 2015

Europas största fågel kan komma tillbaka till Skåne

Fram till 1860-talet fanns det stortrapp i några av Skånes öppna ljung- och gräslandskap. Nu diskuteras förutsättningarna för en återutplantering av denna karismatiska fågel. Ett examensarbete från SLU visar att möjligheterna finns. Den 8 april följs arbetet upp med ett seminarium på Nordens Ark i Bohuslän.

Pressmeddelande från Stiftelsen Nordens Ark den 24 mars 2015

Stortrappen (Otis tarda) är en av fågelvärldens mest karismatiska arter, med hannar som ofta väger 10–15 kilo. Den är starkt knuten till helt öppna landskap och fanns fram till 1860-talet i de ljung- eller gräsdominerade slättlandskapen kring Skanör, Trelleborg och Kristianstad. Världspopulationen har minskat dramatiskt under de senaste två århundranden.  Flera populationer har dock stabiliserats eller vuxit efter naturvårdsinsatser och jaktförbud, vilket gör att den totala världspopulationen är stabil. I flera europeiska länder, såsom Tyskland och England, pågår nu återinplanteringsförsök. 

Karl Fritzson, masterstudent vid SLU, har i sitt examensarbete undersökt förutsättningarna att etablera arten på nytt i Sverige. I uppsatsen beskriver han stortrappens historik i Sverige och vilka naturvårdsåtgärder som görs för stortrappen utomlands. Han har också undersökt vilka områden i Sverige som skulle kunna vara lämpliga för en återintroduktion av stortrapp, och vad en sådan skulle få för socioekonomiska konsekvenser.
– Både i Skåne och på Öland förefaller det finnas tillräckligt stora områden med lämpliga habitat för att kunna bära en stortrappspopulation, säger Karl Fritzson. Jag tror också att en flaggskeppsart som stortrappen skulle kunna bana väg för en ökad turism i de aktuella jordbruksområdena.
– Att restaurera för stortrappen skulle få positiva effekter också för många andra arter som är trängda i dagens jordbrukslandskap. Detta borde också vägas in då man diskuterar ett eventuellt återinförande, säger Mats Niklasson vid Stiftelsen Nordens Ark, som har varit biträndande handledare för Karl Fritzson.

Den 8 april anordnar SLU och Nordens Ark ett heldagsseminarium om möjligheterna att få tillbaka stortrappen i den svenska fågelfaunan. Seminariet äger rum på Nordens Ark, som arbetar med att rädda och bevara hotade arter. Nordens Ark föder idag upp arter som fjällgås, vitryggig hackspett, pilgrimsfalk och grönfläckig padda  för utsättning. 
– Under seminariet tar vi upp frågor som är viktiga om det skulle bli aktuellt med utplanteringsprojekt också hos oss, säger Carl-Gustaf Thulin, docent vid SLU och en av arrangörerna. Vilka är förutsättningarna i Sverige idag? Vad krävs för att skapa en livskraftig population? Vilka restaureringsåtgärder krävs och vilka andra arter kan gynnas av dessa?