den 19 mars 2020

Från grusgrop till backsvalor

Sand- och grustäkter är kanske inte så estetiskt vackra men de är en perfekt häckningsplats för den hotade backsvalan. De sista backsvalorna på Nordens Ark häckade i mitten av 80-talet, nu restaureras miljön för att locka tillbaka dem.

För ett par århundraden sedan fanns några få naturliga häckningsplatser i Sverige i sanddyner och längs norrlandsälvarna. I stora delar av landet fanns inga lämpliga häckningsplatser, och heller inga backsvalor, förrän vi började använda grus och sand i stor skala från grus- och rullstensåsar. I aktiva grustäkter bildas rasbranter där svalorna gräver ut sina bon.

På Nordens Ark finns ett gammalt grustag som liksom de flesta andra grustag ”återställts”. Det vill säga att rasbranter tagits bort, området delvis planterats och växt igen. Så sent som mellan 1992 och 2008 minskade antalet sand- och grustäkter i Sverige med 80% enligt Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU. Något som varit förödande för backsvalorna som är beroende av dem för att hitta häckningsplatser.


Backsvalan placerar sitt bo i slutet av en tunnel, ibland över en meter lång, som den grävt i en sandig eller grusig rasbrant. Foto: Ewa-Gun Gunnarsson

-Härom veckan ställde en lokal entreprenören för några timmar en grävmaskin till förfogande och hjälpte till att gräva fram en rasbrant i grustaget, säger Christer Larsson, projektledare på Nordens Ark. Förhoppningsvis kommer backsvalorna att hitta tillbaka, här finns plats för några hundra bon, fortsätter han. På köpet har nya frilagda grusytor skapats som är mycket viktiga för många andra arter som också försvann när grustaget fick växa igen.


Mikaels Grävtjänst hjälper till och restaurerar området för backsvalorna.

Det är med stor spänning vi väntar på våren och svalornas återkomst från tropiska Västafrika. Den lilla backsvalan, minst av våra svalor, dyker upp och börjar häckningen i maj i södra Sverige. Den sprider sig norrut i takt med våren och häckar i hela landet om det finns lämpliga miljöer. Förhoppningen är naturligtvis att svalorna redan i år skall återvända och börja etablera en liten koloni i grustaget på Nordens Ark.