den 9 juli 2020

Hotad blåvinge får hjälp av Nordens Ark

Många fjärilars situation i Sverige blir alltmer ansträngd och en art som kämpar för sin överlevnad är fetörtsblåvingen. Nordens Ark inleder därför, i samarbete med Stockholms Länsstyrelse, ett uppfödningsförsök för att bevara arten. Försöket genomförs inom ramen för arbete med åtgärdsprogram för hotade arter.

Fetörtsblåvinge, Scolitantides orion, är en dagfjäril som tillhör familjen juvelvingar. Både honan och hanen har en vacker blå färg och är en av ungefär 20 arter av blåvingar som finns i landet. Arten lever på bergiga eller steniga platser där det finns gott om fetbladsväxter, i synnerhet kärleksört som är dess främsta värdväxt.

Fetörtsblåvingen har under de senaste 50 åren minskat kraftigt i Norden och i Sverige är arten klassad som starkt hotad. Den främsta orsaken till att fetörtsblåvingen minskat är igenväxning av dess livsmiljöer. Idag återfinns arten på färre än 10 lokaler (platser) i landet och utbredningen sträckte sig i ett smalt band från Västra Götaland österut till Östergötland och vidare upp mot Stockholms skärgård. För att i framtiden kunna förstärka det vilda beståndet har ägg, insamlade av experter, förts till Nordens Arks avelsanläggning. Dessa har nu kläckts till larver som äter och växer sig stora.

”Det är otroligt hedrande att få uppdraget att försöka föda upp och förhoppningsvis sätta ut ännu en starkt hotad fjärilsart i Sverige” säger Jimmy Helgesson som är projektansvarig på Nordens Ark.
Inom kort kommer larverna att förpuppa sig för att slutligen kläckas till fjärilar i maj nästa år.
”Vi följer med spänning och lite nervositet, varje steg i fjärilens livscykel och justerar uppfödningsmetoden allteftersom” fortsätter Jimmy. 

Fetörtsblåvingen har ett eget åtgärdsprogram för vilket Länsstyrelsen i Stockholm har ett nationellt ansvar. Uppfödningsförsöket är bara en del i de åtgärder som görs för att rädda arten. De berörda länsstyrelserna samt kommuner jobbar med att skapa bättre förutsättningar för arten bl.a. genom att avverka träd i miljöer som är lämpliga för arten, skapa korridorer mellan lämpliga lokaler, följa upp artens utveckling samt informera berörda markägaren om artens status och naturvärden.

”Precis som Nordens Ark följer Länsstyrelsen med spänning utvecklingen kring uppfödningen av vår lilla fjäril”, säger Miguel Jaramillo, Länsstyrelsen i Stockholm.