den 20 juni 2018

Större ekbockar från Nordens Ark släpps ut i Kalmar

Idag har den första utsättningen någonsin av större ekbock gjorts på fastlandet i Sverige. Under högtidliga former släppte landshövding Thomas Carlson ut större ekbockar från Nordens Ark i Björnö naturreservat, norr om Kalmar.

Den större ekbocken är idag en av Sveriges mest hotade arter. Skalbaggen, som är en av Sveriges största, finns bara kvar i en liten population i naturreservatet Halltorps hage på Öland. Nu arbetar Länsstyrelsen Kalmar län för att också etablera den fridlysta ekbocken i Björnö naturreservat, norr om Kalmar.

Bristen på lämpliga ekar i Halltorps hage och det faktum att det finns så få större ekbockar gör det viktigt att återetablera ekbocken på fastlandet igen.

Den större ekbocken lever främst i uråldriga jätteekar där den kan leva i sekler. Dess larver utvecklas i cirka fem år under barken och i veden. De vuxna skalbaggarna gnager sig ut från slutet av maj fram till början av juli, beroende på vädret. En vuxen individ kan bli fem cm lång och hanens antenner uppåt tio cm.

- På Nordens Ark har vi under flera år arbetat fram en metod för att odla större ekbockar, säger Jimmy Helgesson som är ansvarig för arbetet på Nordens Ark. Därför känns det extra kul att vi idag har släppt ut 10 hanar och 20 honor som vi hoppas ska kolonisera de gamla ekarna här i Kalmar.

Arten är klassad som akut hotad i Sverige och rödlistad på den europeiska rödlistan. Den är fridlyst, listad på CITES och upptagen på EU:s lista över skyddade arter i art- och habitatdirektivet.

Den större ekbocken är en nyckelart, det vill säga en art som genom larvernas aktivitet i de gamla ekarna skapar livsmiljöer för en stor mängd andra arter. Larvernas gnag under barken och i stammen skapar hålrum och gångar som blir boplatser och födosöksområden för en stor mängd insekter och svampar.

Nordens Ark och Länsstyrelsen i Kalmar län fortsätter arbetet med uppfödning av större ekbockar och restaurering av områden för framtida utsättningar.