den 25 juli 2023

Vi står upp för de små!

Insekter är livsavgörande för ett friskt ekosystem, men många är idag hotade. I sju år har Nordens Ark arbetat med den starkt hotade bredbandade ekbarkbocken och genom åren har närmare 3000 släppts ut i det vilda och läget ser idag bättre ut än på många år.

Nordens Ark arbetar för att bevara hotade djur, såväl i Sverige som globalt, och det inkluderar självklart även insekter. Insekter är jordens mest artrika djurgrupp och helt avgörande för att bevara friska ekosystem. Tyvärr är många insektsarter hotade idag. Nordens Ark arbetar tillsammans med flera samarbetspartners för att bevara fem olika svenska insektsarter genom uppfödning och utsättning i det vilda.

- Den bredbandade ekbarkbocken är den insektsart som vi jobbat längst med, säger Jimmy Helgesson som ansvarar för insektsprojekten på Nordens Ark. Som enda anläggning i världen har vi utvecklat en effektiv uppfödningsmetod där vi årligen föder upp ett stort antal individer för utsättning.

Tidigare i somras släpptes 250 bredbandade ekbarkbockar ut i restaurerade eklandskap i Kalmar och Uppsala län. Sedan utsättningarna startade år 2016 har närmare 3000 skalbaggar kläckta på Nordens Ark släppts ut i det vilda.


Bredbandad ekbarkbock. Foto: Jimmy Helgesson

Den bredbandande ekbarkbocken är starkt hotad i Sverige. Historiskt sett har arten varit spridd i stora delar av södra Sverige, men det senaste decenniet har den endast återfunnits i ett begränsat område i Stockholmstrakten.

Det gedigna arbetet med uppfödning och utsättningar samt restaureringar av artens livsmiljö har gett fantastiska resultat i det vilda. Bredbandad ekbarkbock finns numera i fungerande och reproducerande populationer i Björnö naturreservat, Kalmar län, och i Nedre Dalälven, Uppsala län. Exakt i hur stor omfattning är fortfarande okänt och inventeringar pågår för att utvärdera hur arten nu återetablerar sig i området.

Norden Ark arbetar sedan 2006 aktivt med bevarandet av den bredbandade ekbarkbocken. Arbetet sker i samarbete med Länsstyrelsen i Kalmar och Uppsala län, och inom ramen för det nationella åtgärdsprogrammet.