Bredbandad ekbarkbock

Den bredbandade ekbarkbocken är en av Sveriges mest sällsynta skalbaggar. Arten är starkt knuten till nyligen död ekved på solbelysta gamla ekar. Larven utvecklas mellan bark och ved där den äter sig fram genom floemet. Utveckling från ägg till skalbagge tar ca två år.


Solbelysta legor av ekar - en perfekt biotop för den bredbandade ekbarkbocken

Tidigare sträckte sig utbredningsområdet i stora delar av södra Sverige men arten återfinns i dagsläget endast inom ett begränsat område i Stockholmstrakten. Främsta hotet är bristen på större områden med gamla grova ekar samt av en allmän igenväxning av markerna. Idag klassas den bredbandade ekbarkbocken som Stark hotad på svenska rödlistan.

Vad vi gör på Nordens Ark

Nordens Ark har sedan 2006 arbetat med uppfödning och utsättning av bredbandad ekbarkbock. Arbetet sker i samarbete med Länsstyrelsen i Uppsala och Kalmar län, och inom ramen för åtgärdsprogram för hotade arter.

Uppfödning av bredbandad ekbarkbock är unik och den enda i sitt slag. Genom åren har vi utvecklat en effektiv uppfödningsmetod där vi årligen producerar mellan 500–1000 skalbaggar för utsättning. Uppfödningen sker i Nordens Ark avelsanläggning där vi byggt ett flertal utomhusvoljärer på en solbelyst plats. Voljärerna är fyllda med grovbarkiga ekstockar där skalbaggarna lägger sina ägg.


Voljär för bredbandad ekbarkbock på Nordens Ark.

I mitten av juni kläcker skalbaggarna ut ur stockarna. Under de följande 2–4 veckorna görs regelbundna utsättningar av de skalbaggar som kläcks fram. Innan utsättningarna tillåts hanar och honor para sig. Detta för att honorna på en gång ska börja producera ägg när de släpps ut i naturen. Utsättningarna sker på ett flertal platser i Kalmar och Uppsala län där ekmiljöer har restaurerats. Tack vare utsättningarna återfinns nu den bredbandade ekbarkbocken återigen på två platser i sitt forna utbredningsområde.

Läs mer om den bredbandade ekbarkbocken i en informationsfolder från Länsstyrelsen här.

Aktuellt i projektet - mars 2024

År 2023 släppte vi ut 250 bredbandade ekbarkbockar, fördelat i både Kalmar och Uppsala län. 

Under våren 2024 byggs fler avelsburar för att utöka avelsarbetet med bredbandad ekbarkbock.
- ändra ”I samarbete med” till: Länsstyrelsen Kalmar län och Länsstyrelsen Uppsala länI samarbete med

Länsstyrelsen i Kalmar och Uppsala län.