Nu utvecklar vi verksamheten och bygger om i parken. Läs mer

Bredbandad ekbarkbock

Tidigare fanns den bredbandade ekbarkbocken (Plagionotus detritus) i stora delar av södra Sverige men återfinns i dagsläget endast inom ett begränsat område i Stockholmstrakten. Arten är starkt knuten till nyligen döda och stora ekar som gärna ska vara solbelysta. Bristen på större områden med riktigt grova ekar och en allmän igenväxning av betesdominerade marker har lett till att arten idag är listad som starkt hotad (EN) på den svenska rödlistan och är en av Sveriges mest sällsynta skalbaggar.

Våren 2006 fick Stiftelsen Nordens Ark ett uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län att genomföra ett uppfödningsförsök av den bredbandade ekbarkbocken. En avelspopulation etablerades genom att vuxna djur samlades in på Djurgården i Stockholm (utan att skada den befintliga populationen) och fördes till avelsanläggningen på Nordens Ark. Målet med projektet är att Nordens Ark ska utveckla metoder för att få en effektiv och självförsörjande uppfödning av den bredbandade ekbarkbocken och att årligen kunna bidra med djur som kan användas för utsättning i lämpliga livsmiljöer inom artens tidigare utbredningsområde.

Nordens Ark utvecklar lämpliga uppfödningsmetoder och en unik avelsanläggning för skalbaggarna har byggts upp. Fast hur utvecklar man en effektiv uppfödning av en långhorning som lever största delen av sitt liv som larv i nydöda ekar? Det finns i dagsläget väldigt lite erfarenheter om hur man håller långhorningar vilket har gjort det hela till en otroligt spännande utmaning.

Uppfödningen på Nordens Ark bedrivs numera med hjälp av två olika metoder. Den första och även den ursprungliga metoden sker i utomhusvoljärer där vi låter 1,5-2 meters ekstockar koloniseras av avelsdjur som producerats i uppfödningen. Året därpå kan dessa stockar eller nykläckta skalbaggar placeras ut på de platser där man vill återintroducera arten. Den andra metoden är att låta ett antal avelsdjur para sig inomhus i plastlådor i vilka de lägger sina ägg på mindre ekbitar. Denna ved övervintras sedan i ett kylrum och kan när så önskas värmas upp för kläckning och sedan utplantering.

Vill du veta mer om den bredbandade ekbarkbocken finns en informationsfolder från Länsstyrelsen att läsa här.

I samarbete med

Länsstyrelsen i Stockholms Län, Kalmar Län och Uppsala Län.