Just nu har vi ett spännande ombyggnadsprojekt i den bortre delen av parken. Läs mer

Bild Betande djur ger biologisk mångfald

Betande djur ger biologisk mångfald

Ekoparken är ett av vårt största artbevarandeprojekt på hemmaplan. Projektet pågår i skogs- och kulturlandskapet runt Åby säteri. Ett av målen är att gynna hotade arter och den biologiska mångfalden genom att återskapa 1700- & 1800-talets öppna, artrika landskap präglade av betande boskap. 

Ängar återskapas genom slåtter och insådd av ängsblommor.  

Ekoparken
Bild Bin så in i Norden

Bin så in i Norden

Som ett led i att skapa en vetenskaplig grund bin och dess pollination startades INTERREG-projektet BIstånd till nordiska bin- unik resurs för framtidens ekosystemtjänster. 

Bin utför kritiskt viktiga ekosystemtjänster, framförallt pollination av både vilda växter och nyttoväxter.

BI-forskning
Bild Den vita storken får luft under vingarna

Den vita storken får luft under vingarna

Den vita storken utrotades i Sverige som följd av att våtmarker torrlades för att få åkermark. För att få tillbaka storken startades 1989 Svenska Storkprojektet som drivs av Naturskyddsföreningen i Skåne tillsammans med Skånes Ornitologiska Förening. För att åstadkomma detta föder projektet upp och släpper ut storkpar och årsungar som ska bygga upp den vilda stammen.

Vit stork
Bild Övriga bevarandeinsatser

Övriga bevarandeinsatser

I Nordens Arks bevarandearbete gör vi förutom de större projekten mindre insatser i Sverige och Norden.

Övriga bevarandeinsatser

Öka medvetenheten

Nordens Ark deltar även i kampanjer som EAZA driver för att öka medvetenheten och engagemanget kring hotade arter.

Nordens Arks samarbetspartners

            Stiftelsen Thuréus Forskarhem

Nyheter