Amfibier i parken

Observera att övervåningen på Våtmarkshuset är under renovering och endast grönfläckig padda kan ses i parken (utanför Våtmarkshuset).

På Nordens Ark kan man få möjlighet att lära sig mer om till exempel våra bevarandeprojekt för den hotade kycklinggrodan eller grönfläckig padda.

En tredjedel av världens omkring 8 500 arter av groddjur är utrotningshotade. De största hoten mot groddjuren är klimatförändringar och människans exploatering av de områden som de lever i. Dessutom hotas de av miljögifter och av sjukdomar exempelvis den smittsamma sjukdomen chytridiomycos som orsakas av en svamp (Batrachochytrium dendrobatidis). Sjukdomen tros ha orsakat över 90 arters utdöende samt katastrofala populationsminskningar runt om i världen.

Grodor och paddor tillsammans med salamandrar och de mindre kända maskgroddjuren kallas även groddjur eller amfibier. Namnet amfibie det kommer från grekiskan och betyder dubbellevande och syftar på att groddjuren lever både i vatten och på land. Av de 8 500 arterna av groddjur återfinns 13 arter i Sverige, två av dessa är salamandrar, tre är paddor och åtta är grodor. Alla svenska groddjursarter är fridlysta.

Groddjur är växelvarma, det vill säga deras kroppstemperatur är samma som omgivningens temperatur. I tempererade regioner, som här i Sverige, går groddjuren i dvala under vintern och uppsöker då en frostfri plats på land eller för vissa arter också på botten av en damm. Groddjur andas som vuxna med lungor, men de kan även andas med hjälp av huden. Hudslemmet som groddjuren har för att hindra att huden torkar ut kan hos vissa arter innehålla ett hudgift vilket är mest framträdande hos gruppen pilgiftsgrodor. Vanligen utvecklas groddjurens larver, yngel, i vatten och andas med gälar fram till metamorfosen (omvandlingen), då de förvandlas och börjar andas med lungor. Därefter lämnar ungarna vattnet för att tillbringa livet på land.

Chytridsjukdomen är ett globalt hot mot världens groddjur. Läs här vad du kan göra för att undvika spridning av dessa sjukdomar när du vistas i naturen.