Nordens Arks Miljöarbete

Biologisk mångfald är hjärtat i Nordens Arks verksamhet. Arbetet vi utför på Nordens Ark är direkt kopplat till hållbar utveckling och flera av riksdagens miljömål, såsom ett rikt växt- och djurliv, levande skogar, ett rikt odlingslandskap och myllrande våtmarker. År 2015 antog FN en resolution med 17 globala mål för en bättre värld. Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit. Nordens Ark strävar efter att bidra till de globala målen på alla sätt vi kan. Vår verksamhet arbetar främst med mål 15 ”Ekosystem och biologisk mångfald” men vårt arbete berör också flertalet andra mål så som 1,3,4,5, 12,17.

Vår strävan med att bevara utrotningshotade djur skulle emellertid förlora mycket av sin mening om de ekosystem där djuren hör hemma förstörs och försvinner. Världens ekosystem hotas av bland annat miljögifter, övergödning, fragmentering och överexploatering. De flesta av dessa omständigheter är som bekant direkt orsakade av människans utbredning och levnadsvanor. Saker vi gör i vår vardag som konsumerar energi, förbränner fossila bränslen, släpper ut kemiska ämnen och förbrukar naturresurser. Faktorer som vi direkt kan påverka genom att förändra våra vanor, stora som små, till mer miljövänliga alternativ.

Nordens Ark arbetar hårt för att minska vår egen påverkan på miljön och att miljöhänsyn ska vägas in i alla beslut avseende såväl daglig drift som forskning och undervisning. Vi är sedan 2010 miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas och strävar kontinuerligt för att minska verksamhetens miljöbelastning. Detta innebär att vi har ett miljöledningssystem som kartlägger verksamhetens miljöpåverkan, planerar, genomför och utvärderar miljöförbättringar. Utifrån detta sätter vi upp långsiktiga miljömål för verksamheten så att vi i ännu större utsträckning ska arbeta mot en hållbar framtid.

Vi arbetar främst på att begränsa verksamhetens miljöpåverkan genom att minska el- och bränsleförbrukning, minimera mängden avfall, öka andelen miljömärkt i våra inköp samt påverka våra besökare mot en ökad miljömedvetenhet.    

Nedan är en mängd åtgärder som utförts eller är under arbete på Nordens Ark

  • vi har skaffat en återvinningscentral där vi i samarbete med Rambo källsorterar i princip alla sorters avfall
  • direktverkande el byts successivt ut mot luft/värmebaserad
  • vi håller på att byta ut vår fordonsflotta mot elfordon
  • elcyklar har köpts in för att minska bensinförbrukningen
  • vi har skapat en inköpsrutin som styr mot miljöanpassade och etiska inköp – många av varorna i restaurangen är miljömärkta och andelen närproducerade ekologiska och rättvisemärkta varor ökas succesivt.
  • vi arbetar aktivt för att minska vår pappersförbrukning - detta bland annat genom att vi gjort om våra fakturerings- och insamlingssystem så att dessa nu hanteras elektroniskt.
  • vi arbetar aktivt för att minska vår kemikalieanvändning – där vi bland annat bytt ut vår gamla röntgenmaskin, som använde fotovätska för framkallning, till en modernare maskin som endast framkallar bilderna digitalt.

Läs gärna vår miljöpolicy.