Nu utvecklar vi verksamheten och bygger om i parken. Läs mer

Fjällgås

Fjällgåsen, Anser erythropus, är globalt utrotningshotad och är listad som sårbar på den internationella rödlistan och är en av Sveriges mest akut hotade fågelarter. Målsättningen för Projekt Fjällgås är att det i framtiden ska finnas en livskraftig population av arten i de svenska fjällen.

Fjällgåsen var tidigare en relativt vanlig häckfågel i Sverige men under det senaste seklet har beståndet i Skandinavien minskat dramatiskt. Under 1900-talet försvann de sista ursprungliga fjällgässen nästan helt från Sverige och Finland. I Norge finns ett litet bestånd om 10 - 20 häckande par. Det största hotet mot arten anses vara att de jagas utmed flyttvägen och vid övervintringsplatserna runt Kaspiska- och Svarta havet. Ett delvis nytt och allvarligt hot är också störningar från mänskliga aktiviteter på häckningsplatserna i Lappland.

Hur Projekt Fjällgås arbetar och hur uppfödningen och utplanteringen går till kan du se i den här filmen.

Mer om vårt arbete

Startade redan 1970

Projekt Fjällgås startades på 1970-talet av Svenska Jägareförbundet och har haft stöd av bl.a. Naturvårdsverket och Världsnaturfonden. Samarbetet med Nordens Ark inleddes redan när parken startade 1989. Under kommande år kom Nordens Ark att skicka över 50 fjällgäss till utsättningsprojektet och totalt har projektet har under åren 1981 -1999 satt ut 348 fjällgäss i de svenska fjällen. Fjällgåsungar sattes ut tillsammans med vitkindade gäss, Branta leucopsis, som fungerade som fosterföräldrar. Systemet med fosterföräldrar innebar att man gjorde en avsiktlig förändring av gässens flyttningsväg till nya övervintringsplatserna främst i Holland. Metoden var  framgångsrik och under senare år har ett tiotal par häckat i Lapplandsfjällen. Under 2000-2006 gjorde projektet inga utsättningar då man upptäckte att vissa gäss i avelspopulationen bar på gener från bläsgås, Anser albifrons, som är en närstående art. Detta ledde till att samtliga gäss som användes till och med 1999 togs bort ur avelsprogrammet.

Ryska fjällgäss skapade nystart

År 2006 tog projektet ny fart då en avelpopulations av vildfångade fjällgäss började byggas upp. Genom ett flerårigt samarbete med ryska myndigheter och gåsforskare fångades över 50 fjällgåsungar in på den ryska tundran (utan att skada den ryska populationen) och transporterades till Sverige och till den nya avelsanläggningen som byggts på Nordens Ark. De ryska fjällgässen förökade sig för första gången 2008 då en kull med två hanar och en hona kläcktes fram. Sedan dess har ytterligare en avelsanläggning byggts. Denna gång på Svenska Jägareförbundets fastighet Öster Malma.

Alla individer som släpps ut kontrolleras noga av veterinär och ringmärks före utsläppet. Ringmärkningen är en förutsättning för att kunna identifiera gässen och följa dem om och när de observeras på rastplatser och i övervintringsområdet.

Flera gäss försedda med GPS-sändare

En ännu viktigare metod för att följa gässens rörelser är med hjälp av satellitradio-sändare. Tack vare generöst stöd från Svenska Postkodlotteriet, Hasselbladsstiftelsen, Fondation Segre och Naturvårdsverket har vi haft möjlighet att testa metoden som har givit oss mycket värdefull och delvis ny information om hur gässen faktiskt beter sig efter utsläppet i Lapplandsfjällen. 

Läs mer om Projekt Fjällgås på Svenska Jägareförbundets hemsida.

I samarbete med

Svenska Jägareförbundet, Naturvårdsverket och Svenska Postkodlotteriet.