Övriga insatser för bevarande

I Nordens Arks bevarandearbete gör vi förutom de större projekten mindre insatser.

Veronikanätfjäril

Melitaea britomartis

Situationen för Sveriges fjärilar är alarmerande. De blomrika marker som fjärilar behöver har minskat dramatiskt de senaste 50 åren, vilket har lett till att var femte fjärilsart i Sverige och nästan en tredjedel av dagfjärilarna är rödlistade. Veronikanätfjäril är en av Sveriges mest hotade dagfjäril och kanske är den redan utdöd. Den har försvunnit från sju av nio län och idag återstår endast två mindre områden, ett i Kalmar och ett i Västmanlands län, där fjärilen fram till 2018 fortfarande kunde ses flyga.

Det främsta hotet mot veronikanätfjäril är förlust av deras livsmiljö till följd av omställning av jordbruksmark till skogsmark. Sverige är enda landet i Nordeuropa med förekomster av veronikanätfjäril. Arten minskar även i andra delar av sitt utbredningsområde.

Vad vi gör på Nordens Ark

På uppdrag av Länsstyrelsen i Västmanland är Nordens Ark redo att ta emot vildfångade Veronikanätfjärilar för att försöka utveckla en avelspopulation. Tyvärr har inga vilda fjärilar observerats sedan 2018 och man befarar att arten är utrotad i Sverige.


I samarbete med
Länsstyrelsen i Västmanland

 

Kronärtsblåvinge

Plebejus argyrognomon

Kronärtsblåvinge är en av Sveriges mest hotade fjärilsarter, den är klassad som Akut hotad på den svenska rödlistan och trots intensivt letande de senaste åren har arten inte setts sedan 2018. Arten är tidigare känd från ett mycket begränsat område i östra Småland och angränsande del i sydöstra Östergötland. Sedan 2010 har arten minskat drastiskt i Sverige och har de senaste åren endast observerats på en handfull mycket individfattiga platser.

Det främsta hotet mot kronärtsblåvinge är förlust av livsmiljö, fragmentering och förlust av värdväxten sötvedel, som larverna är beroende av. Detta är till följd av storskaliga landskapsförändringar som skett de senaste 150 åren, vilket lett till att det idag endast kvarstår 1 procent av tidigare ängsmarker och 10 procent av naturbetesmarkerna. Idag finns mycket små ytor kvar av lämplig livsmiljö vilket gör att kronärtsblåvingen har allt svårare att förflytta sig mellan de kvarvarande spillrorna. Under 2020 kunde arten trots omfattande inventering inte påträffas alls och den kan nu vara utdöd i Sverige.

Åtgärder för arten har sedan 2014 inkluderat en nationell kartläggning om artens utbredning samt plantering av värdväxten sötvedel. Trots att inga fynd har kunnat göras vid de senaste årens inventeringar är det viktigt med fortsatt inventering på kända och potentiella platser. Om arten skulle visa sig vara utdöd i Sverige och det inte är möjligt att återintroducera den från andra länder, är skötsel- och restaureringsinsatser ändå inte helt bortkastade. Arten delar livsmiljö med en mängd andra arter såsom fjärilar, bin och andra insekter, som gynnas av åtgärderna.

Vad vi gör på Nordens Ark

På uppdrag av Länsstyrelsen i Östergötland är Nordens Ark redo att ta emot vildfångade kronärtsblåvingar för att försöka utveckla en avelspopulation. Tyvärr har inga vilda fjärilar observerats sedan 2018 och man befarar att arten är utrotad i Sverige.


I samarbete med
Länsstyrelsen i Östergötland

Gölgroda

Pelophylax lessonae

Gölgrodan är akut hotad i Norge, endast ca 40 individer kvar, och Kristiansand Dyrepark fick i uppdrag av motsvarande Norska Naturvårdsverket att stå för uppfödning och avel i ett stort projekt för gölgrodans bevarande. Nordens Ark har genom många års uppfödning och hållande av gölgroda stor erfarenhet av artens biologi. Med våra erfarenheter och kunskap hjälpte vi till med att bygga upp en uppfödningsanläggning i Kristiansand mellan 2017–2019, med syfte att producera djur för utsättning de närmsta åren.

Berguv

Bubo bubo

Arbetet med uppfödning och utplantering av berguv startades 1968 i Projekt Berguv Sydväst. Sedan dess har flera delprojekt startas så som Berguv Nord, Berguv Dalarna, Berguv Småland och Berguv Skåne. Flera av projekten är nu avslutade då man sett ett positivt resultat. Det sätts dock fortfarande ut uvungar på flera områden. Nordens Ark har under alla år stött utplanteringen och skickat ungar till projekten.