Nu utvecklar vi verksamheten och bygger om i parken. Läs mer

Fetörtsblåvinge

Dagfjärilar har minskat drastiskt i vårt kulturlandskap under de senaste 50–70 åren. Omfattande och succesiva förändringar i landskapet med en allt intensivare markanvändning har medfört att flera viktiga livsmiljöer för fjärilarna, som blomrika marker och halvöppna bryn, har minskat i både antal och arealer. Idag återstår endast en spillra av dessa miljöer.

En av arterna som minskat kraftigt i Norden och i Sverige de senaste 30 åren är fetörtsblåvingen (scolitantides orion). Igenväxning av dess livsmiljö anses vara det största hotet mot arten och den är numera klassad som starkt hotad på den svenska rödlistan

Idag återfinns fetörtsblåvingen på färre än 10 platser i landet och utbredningen sträcker sig i ett smalt band från Västra Götaland österut till Östergötland och vidare upp mot Stockholms skärgård.

Vad vi gör på Nordens Ark
För att bevara fetörtsblåvingen och i framtiden kunna förstärka den vilda populationen inledde Nordens Ark ett uppfödningsförsök i samarbete med Länsstyrelsen i Stockholm. Syftet med försöket är att på sikt producera ett stort antal individer för utsättning.

Nordens Ark har tillstånd att årligen samla in ett antal ägg lagda av vilda honor på lokaler i Stockholms län (utan att det skadar den befintliga populationen). Fetörtsblåvingens flygtid är från maj till ungefär mitten av juni då honorna lägger äggen ett och ett på värdväxten kärleksört.

När äggen samlats in transporteras de till Nordens Arks specialbyggda avelsanläggning där all uppfödningsverksamhet av hotade fjärilar sker. Äggen kläcks efter 2–3 veckor och larvutvecklingen tar ungefär en månad beroende på väderlek och temperatur. En månad senare blir larven en puppa och arten övervintrar sedan i puppstadiet. Puppan kläcks normalt efter ett år, men i samband med kalla eller blöta perioder vid tidpunkten för kläckningen kan den övervintra ytterligare ett år.

Fetörtsblåvingen har ett eget åtgärdsprogram för vilket Länsstyrelsen i Stockholm har ett nationellt ansvar. Uppfödningsförsöket är bara en del i de åtgärder som görs för att rädda arten. De berörda länsstyrelserna samt kommuner jobbar med att skapa bättre förutsättningar för arten bl.a. genom att avverka träd i miljöer som är lämpliga för arten, skapa korridorer mellan lämpliga lokaler, följa upp artens utveckling samt informera berörda markägaren om artens status och naturvärden.

Aktuellt i projektet
I dagsläget pågår arbetet med att utveckla en effektiv uppfödningsmetod för fetörtsblåvingen och en självförsörjande avelspopulation på Nordens Ark. Förhoppningen är att inom de närmaste åren kunna skicka djur för utsättning till restaurerade lokaler.

I samarbete med Länsstyrelsen i Stockholm