Bevarande av Vitryggig hackspett

Vitryggig hackspett, Dendrocopos leucotos, är en av Sveriges mest hotade arter och listas idag som Akut hotad (CR) på den svenska rödlistan. Sedan 30-talet har populationen minskat med mer än 90% och idag finns bara omkring 20 par vitryggig hackspett kvar i Sverige. Den kraftiga minskningen beror främst på att artens livsmiljö med gamla lövskogar med mycket död ved till stor del försvunnit från Sverige i takt att skogsbruket moderniserats.


Vad vi gör på Nordens Ark

För att rädda arten driver Naturskyddsföreningen sedan 1990 ”Projekt vitryggig hackspett”. Projektet fokuserar på att skydda och återskapa lövskogsmiljöer, stödutfodra samt förstärka den bräckliga återstående svenska populationen genom utplantering. Nordens Ark inledde ett samarbete med projektet år 1995 för att utveckla en uppfödningsmetod för vitryggig hackspett där målet var att kunna kläcka fram ungar för utsättning i det vilda. Något ingen annan anläggning i världen tidigare gjort.

Avelsanläggningen på Nordens Ark bestod av flera fristående voljärer, både i parken och i en sluten avelsanläggning. Avelspar importerades från den mer välmående vilda populationen i Norge. Utvecklandet av uppfödningsmetoden pågick under några år och 2002 kläcktes för första gången någonsin vitryggig hackspett i hägn – en världsunik händelse.

Mellan 2002–2021 kläckts mer än 160 vitryggiga hackspettar på Nordens Ark där majoriteten sattes ut i lämpliga lövskogsmiljöer. Tack vare uppfödningsarbetet och andra habitatförbättrande åtgärder finns den vitryggiga hackspetten fortfarande kvar i Sverige.


Hane av vitryggig hackspett.


Aktuellt i projektet - mars 2024

Från och med 2022 förändrades Nordens Arks roll i projektet från att vara en praktisk utförare till att bli en strategisk partner. Tillsammans med Naturskyddsföreningen utvecklar vi planer för det fortsatta avels- och utsättningsarbetet där Nordens Ark bistår med unik spetskompetens.