Rädda mångfalden i svensk natur

Mångfalden av liv på jorden utarmas i en takt vi aldrig tidigare sett. Sedan 1970 har populationerna av vilda ryggradsdjur i snitt minskat med 69 %. Det är lätt att tro att det sker någon annanstans. Så är det inte. Antalet rödlistade arter i Sverige ökar oroväckande. Av de runt 21 700 arter som Artdatabanken kunde utvärdera år 2020 bedömdes nära en fjärdedel som rödlistade. Bland nytillkomna arter finns sådana vi alla känner igen, som igelkott, skogshare och spillkråka.


Igelkott, en art som rödlistades år 2020.

Orsaken är främst intensifieringen av jord- och skogsbruket, där artrika ekosystem ersätts med monokulturer. Naturskogar kalavverkas, naturbetesmarker plöjs upp och ängar växer igen. Idag finns det bara spillror av orörd naturskog kvar i vårt land och mindre än 5 % av naturbetesmarkerna och 1 % av slåtterängarna jämfört med mitten av 1800-talet. Av Sveriges stora älvar får bara fyra flöda fritt.

 

Vad vi gör på Nordens Ark

Statens naturvårdsbudget har minskat kraftigt, vilket leder till att många naturvårdsinsatser har pausats. Därför har Nordens Ark tillsammans med WWF startat projektet Rädda mångfalden i Sveriges natur – en kamp för hotade arter. I projektet kommer vi attgenomföra nödvändiga åtgärder för att rädda hotade arter. Dessa arter är viktiga för att bibehålla balansen i naturen. Projektet finansieras av medel från Postkodlotteriet och kommer att göra stor skillnad för flera hotade arter i Sverige.

De utvalda arterna representerar olika djurgrupper och geografiska områden för att spegla Sveriges mångfald. De är alla beroende av landskapstyper och biotoper som minskar kraftigt i Sverige. Projektet tar avstamp i konkreta och genomtänkta planer och görs tillsammans med länsstyrelser och andra lokala organisationer.

Arterna som står i fokus i projektet är:

  • Igelkott
  • Fjällräv
  • Storspov
  • Flodpärlmussa
  • Ögonfläcksbock
  • Läderbagge
  • Högnordisk pärlemorfjäril
  • Veronikanätfjäril
  • Mnemosynefjäril
  • Piteälvslax


Flodpärlmusslan lever i rinnande vatten och är en starkt hotad art.Aktuellt i projektet - mars 2024

Den 12:e mars 2024 beviljades Nordens Ark och WWF Sverige 21,5 miljoner från Svenska Postkodlotteriet. Projektet kommer att löpa under fyra år.

 

I samarbete med: