Bevarande av Större ekbock

Större ekbock är en av Sveriges mest sällsynta och hotade insekter. Dess utbredningsområde sträckte sig tidigare från Skåne, Blekinge, östra Småland till Öland, men återfinns numera endast på en plats i Sverige; nämligen i naturreservatet Halltorps hage på Öland. Arten är sedan tidigare utdöd i Danmark, Belgien, Holland, Luxemburg och Storbritannien.

Det absolut främsta hotet mot större ekbock är förlusten av lämpliga livsmiljöer. Larverna bor i levande, mycket gamla ekar med tjock bark och under 1850-talet avverkades miljontals sådana ekar på ängar och betesmarker. Detta, tillsammans med reglering av åar samt en allmän igenväxning av betade ekskogar, har lett till artens kraftiga tillbakagång. Större är idag klass som Akut hotad på den svenska rödlistan och Sårbar på IUCN red list.

 
Gammal död ek på Öland.

Vad vi gör på Nordens Ark

Norden Ark har sedan 2012 arbetat aktivt med bevarandet av den större ekbocken. Arbetet sker i samarbete med Länsstyrelsen i Kalmar och Blekinge län, och inom ramen för det nationella åtgärdsprogrammet.

För att kunna återetablera den större ekbocken på det svenska fastlandet har Nordens ark utvecklat en unik uppfödningsmetod. En utmanande uppgift då ingen tidigare erfarenhet fanns av att föda upp arten i stor skala men efter tre års hårt arbete hade vi tillslut en fungerande metod. Arten har tre livsstadier; larv, puppa och skalbagge, där varje stadie kräver en särskild behandling. Larverna föds upp i petriskålar fyllda med en näringsrik matblandning huvudsakligen baserad på ekspån. Där äter larverna och växer sig stora under två års tid tills det är dags att övergå till puppstadiet. Pupporna kläcks till fullbildade skalbaggar en månad senare i slutet av sommaren. Skalbaggen måste övervintras i en kyl för att fullfölja sin livscykel och bli reproduktiv.


Ägg plockas från bitar av stockar i Nordens Arks avelsanläggning.

Med denna metod kan vi nu årligen producera 150–300 större ekbockar för utsättning. De första utsättningarna på fastlandet skedde 2017 i Björnö och Tromtö naturreservat. Tack vare omfattande restaureringar finns där nu stora sammanhängande ekmiljöer och goda förutsättningar för att arten ska få fäste. Sedan 2017 har 900 ekbarkbockar kunnat släppas ut, vilket har gett goda resultat. 2022 hittades nämligen de första kläckhålen av större ekbock på ekar där utsättningar tidigare har skett. Det är ett första tecken på att vi lyckats återetablera arten i sitt forna utbredningsområde!

Aktuellt i projektet

År 2022 kunde ett rekordstort antal större ekbockar sättas ut, nämligen hela 349 stycken.  

Under säsongen 2022 har dessutom en studie genomförts med ekbockar försedda med radiosändare. Studien är ett samarbete mellan Linnéuniversitetet och Länsstyrelsen i Kalmar och Blekinge län och Nordens Ark. Syftet med studien är att öka kunskapen om utsläppta ekbockars beteende, spridningsförmåga och överlevnad. Totalt förseddes 49 individer med radiosändare.


Larv av större ekbock.

En annan mycket positiv nyhet från säsongen är att kläckningshål från större ekbock för första gången hittats i Björnö Naturreservat. På ekar där tidigare utsättningar förekommit hittades ett 20-tal kläckhål från avkommor till utsläppta ekbockar, som lyckats genomgå hela livscykeln från ägg till skalbagge.

Läs mer om arbetet på plats i Halltorps hage här.

I samarbete med

Länsstyrelsen i Kalmar län och Blekinge län