Vit stork

Den vita storken, Ciconia ciconia, är en folkkär art runt om i Europa och arten var länge något av en symbol för det sydsvenska jordbrukslandskapet. Efter en kraftig populationsminskning under tidigt 1900-tal så dog den vita storken ut i Sverige på 1950-talet.

Att arten utrotades var en följd av omfattande utdikningar av våtmarker som gjordes under 1800- och början av 1900-talet för att skapa åkermark. I Skåne har 90 % av de våtmarker som fanns vid 1800-talets början dikats ut och eftersom det var där storken hittade sin föda så dog den snabbt ut.

Förlusten av våtmarker runt om i Europa är huvudorsaken till artens tillbakagång i hela Västeuropa. Ett nytt stort hot mot arten i det vilda är högspänningsledningar då dessa är den vanligaste dödsorsaken både på häckningsplatser och längs flyttvägarna. 

Vad vi gör på Nordens Ark

Nordens Ark samarbetar sedan flera år tillbaka med Svenska Storkprojektet för att bygga upp en vild storkpopulation i Sverige. Nordens Ark håller ca 12–15 storkpar i parkens våtmarksområde. Alla de ungar som kläcks på Nordens Ark skickas varje sommar ner till Skåne för att tillsammans med hundratalet andra storkar släppas ut i det vilda.

Innan storkarna släpps ut ringmärks de, vilket är en förutsättning för att vid senare tillfälle kunna identifiera varje individ. Ett flertal storkar har även försetts med GPS-sändare. Tack vare dessa sändare kan vi följa storkarnas flyttvägar och därigenom få mer kunskap vart och hur de rör sig. Nordens Ark deltar även vid den årliga inventeringen av häckande storkar i det vilda där alla vilda årsungar räknas och ringmärks.

 

Aktuellt i projektet - mars 2024

Under 2023 kunde 20 storkungar från Nordens Ark skickas ner till Skåne för det årliga storksläppet vid Hemmestorps mölla i Skåne. Totalt släpptes 41 storkar ut varav 4 stycken förseddes med GPS-sändare. Årets häckningssäsong i det vilda resulterade i 55 häckande par och totalt 80 flygga ungar. Det är något färre än förra årets rekordresultat med 61 häckande par och 104 ungar.

De vita storkarna har börjat återvända till sina häckningsplatser i Skåne och ansluter sig snart till de 80 övervintrande storkarna. På Nordens Ark har våra avelspar börjar samla ihop pinnar för att bygga bon.

Vid storksläppet 2023 var fyra storkar försedda med GPS, men tyvärr har endast en av dem överlevt. De första två dog strax efter utsläpp och den tredje kolliderade med en kraftledning i Spanien, vilket är en av de främsta dödsorsakerna för storkar idag. Den kvarvarande GPS-storken Ingi uppehöll sig i början av 2024 i västra Spanien och förhoppningsvis styr hon snart kosan mot Sverige.

I samarbete med
Svenska storkprojektet