Nu utvecklar vi verksamheten och bygger om i parken. Läs mer

Vit stork

Den vita storken, Ciconia ciconia, är en folkkär art runt om i Europa och arten var länge något av en symbol för det sydsvenska jordbrukslandskapet. Efter en kraftig populationsminskning under tidigt 1900-tal så dog den vita storken ut i Sverige på 1950-talet.

Att arten utrotades var en följd av omfattande utdikningar av våtmarker som gjordes under 1800- och början av 1900-talet för att skapa åkermark. I Skåne har 90 % av de våtmarker som fanns vid 1800-talets början dikats ut och eftersom det var där storken hittade sin föda så dog den snabbt ut.

Förlusten av våtmarker runt om i Europa är huvudorsaken till artens tillbakagång i hela Västeuropa. Ett nytt stort hot mot arten i det vilda är högspänningsledningar då dessa är den vanligaste dödsorsaken både på häckningsplatser och längs flyttvägarna.  

Vad vi gör på Nordens Ark
Under 1980-talet restaurerades och nyskapades många våtmarker i Skåne och i och med det skapades förutsättningar för att få tillbaka en häckande storkpopulation. För att få tillbaka storken i Sverige startades 1989 Svenska Storkprojektet som drivs av Naturskyddsföreningen i Skåne tillsammans med Skånes Ornitologiska Förening.

Storkprojektets mål är att Skåne ska få tillbaka en vild och flyttande storkpopulation. För att åstadkomma detta jobbar projektet bland annat med att föda upp och släppa ut storkungar.

Nordens Ark samarbetar sedan flera år tillbaka med Storkprojektet för att bygga upp en vild storkpopulation i Sverige. Nordens Ark håller ca 10–12 storkpar i våtmarksområdet i parken. Alla de ungar som kläcks på Nordens Ark skickas varje sommar ner till Skåne för att tillsammans med hundratalet andra storkar släppas ut i det vilda.

Tack vare bevarandearbetet har projektet lyckats återetablera storken i Skåne och det är nu återigen möjligt att se vilda storkar i Sverige! En viktig del för att lyckas med återetableringen och säkerställa en långsiktigt hållbar storkpopulation är att ett stort antal ungstorkar ett stort antal ungstorkar flyttar söder ut i augusti-september varje år. De utsläppta ungfåglarna flyttar tillsammans med de ungar som har fötts i det vilda. När dessa storkar blir redo för att häcka efter drygt 3 år är förhoppningen att de ska återvända till Sverige och Skåne.

Aktuellt i projektet
Nordens Ark och Storkprojektet kommer under vintern 2022 att importera ett 30-tal nya avelsstorkar till projektet. Storkarna, som importeras från Polen, har alla av olika anledningar skadat sig och kan inte rehabiliteras och släppas ut i det vilda.

I samarbete med Svenska storkprojektet