Grönfläckig padda

Den grönfläckiga paddan var tidigare ganska vanlig i kustnära områden i södra och sydöstra delen av landet. I dag är arten vårt mest hotade groddjur och klassas på rödlistan som sårbar. 

Orsakerna till artens tillbakagång är många, bland annat övergödning och igenväxning av tidigare näringsfattiga öppna marker, grundvattensänkningar och utdikningar av lekvatten, försämrad vattenkvalitet och inplantering av fisk och kräftor i många småvatten. Efter inventeringar och restaurering av många livsmiljöer har uppfödning och återinplantering skett på många platser inom artens tidigare kända utbredning. Resultaten har dock inte varit lika goda som för många andra hotade groddjur.

Nordens Ark har varit engagerad i bevarandet av den grönfläckiga paddan under många år. Vi har satt ut yngel, nymetamorfoserade (nyomvandlade) och vuxna paddor i Skåne, Blekinge, Öland och Gotland. Sedan 2009 har utsättningarna koncentrerats till Öland, främst Ölands södra udde och ett fågelskyddsområde nära Högbyhamn på nordöstra sidan av ön. År 2017 sattes 4600 grönfläckiga paddor (en blandning av vuxna och årsungar) ut. Många återfynd har rapporterats och lek i det vilda har skett vid upprepade tillfällen. Det innebär att det nu finns en liten men fungerade population på Ölands södra udde. I Högbyhamn har två övervintringsplatser skapats för att säkerställa att de utsatta djuren inte ska ha problem att klara vintern. På båda platserna på Öland har restaureringar skett med nya grunda lekvatten. 

Uppfödning av grönfläckig padda på Nordens Ark sker i en karantänsanläggning som är helt avskild från all annan verksamhet och med högt ställda krav på biosäkerhet för att minimera risken för att smitta skall föras in i uppfödningslokalen. Nordens Ark har tillstånd att årligen samla in äggsträngar lagda av vilda honor i  Limhamns kalkbrott (utan att skada den befentliga populationen). Äggen transporteras sedan till Nordens Arks avelsanläggning. Ägg- och yngel hålls inomhus för att maximera överlevnaden och föds upp under optimala förhållanden. De nyomvandlade småpaddorna har sedan successivt fått vänja sig vid en mer naturlig miljö utomhus och utfodrats med allehanda små insekter. Innan de lämnar Nordens Ark för utsättning testas och friskförklaras de med avseende på svampsjukdomen chytridiomykos och ranavirus. De fotograferas, vilket ger oss möjlighet att identifiera framtida återfynd, eftersom den grönfläckiga paddans mönster är individuellt. Utsättningarna görs på platser där man skapat bra övervintringsplatser och gör främst där strax innan det var dags för paddorna att övervintra. Förhoppningen är att paddorna väljer att övervintra där och att detta leder till en ökad överlevnad. 

Chytridsjukdomar är ett globalt hot mot världens groddjur. Läs här vad du kan göra för att undvika spridning av dessa sjukdomar. 

I samarbete med

Länsstyrelsen i Kalmar och Svenska Postkodlotteriet.