Grönfläckig padda

Den grönfläckiga paddan var tidigare vanlig i kustnära områden i södra och sydöstra Sverige, men återfinns numera endast på få och isolerade platser i Skåne och Blekinge, med mycket små möjligheter till naturlig spridning. Arten räknas idag som Sveriges mest sällsynta och hotade groddjur, och klassas på den svenska rödlistan som Sårbar.

Den grönfläckiga paddan har minskat stadigt i Sverige under hela 1900-talet och orsakerna till artens tillbakagång är många. Artens livsmiljö har förstörts för att bland annat ge plats åt skogsplantering och odlingsmark, samt att minskat bete på strandängar har resulterat i igenväxning. Små dammar har fyllts igen eller dikats bort, grundvattnet har sjunkit på flera platser och dessutom har vattenkvalitén försämrats till följd av övergödning.

Vad vi gör på Nordens Ark

Nordens Ark har under många år varit engagerad i bevarandet av den grönfläckiga paddan genom avel, uppfödning och utsättning. Tidigare år har individer satts ut på flera platser i Skåne, Blekinge, Öland och Gotland men sedan 2009 har utsättningarna koncentrerats till Öland. Arbete sker i samarbete med Länsstyrelsen i Kalmar län inom ramen för åtgärdsprogram för hotade arter.

Uppfödning av Grönfläckig padda sker i Nordens Ark slutna avelsanläggning där den sköts helt avskild från övrig verksamhet med högt ställda krav på biosäkerhet. Detta för att minimera risken att smitta förs in i uppfödningslokalen. Varje år föds 10 000-tals individer upp på Nordens Ark som sedan släpps ut i det vilda. Utsättningar görs i olika åldrar, där såväl yngel, nymetamorfoserade (nyomvandlade) och vuxna paddor sätts ut. Genom att släppa ut paddor i olika åldrar fyller vi på de generationer som försvunnit, vilket förhoppningsvis påskyndar återetableringen.  


Padda försedd med radiosändare.

Innan utsättning testas och friskförklaras paddorna med avseende på svampsjukdomen chytridiomykos och ranavirus, som till stor del orsakar amfibiedöd världen över. Utsättningarna koncentreras främst till Ölands södra udde och ett fågelskyddsområde nära Högbyhamn på nordvästra sidan av ön. Vid utsättningsplatserna har övervintringsplatser skapats för att säkerställa att paddorna klarar vintern. Därtill har även restaureringar skett med nya grunda lekvatten.


Kristofer Försäter från Nordens Ark pejlar efter paddor.

Aktuellt i projektet

År 2022 sattes det ut över 63 000 paddor, varav 60 000 av dem var yngel, på tre olika platser på Öland. De årliga utsättningarna har gett resultat då första vilda reproduktionen har konstaterats i Högbyhamns fågelskyddsområde. Det innebär att det nu finns en liten men reproducerande population. Genetiska studier som utförs i samarbete med forskare från Uppsala Universitet och på uppdrag av Länsstyrelserna i Skåne, Blekinge och Kalmar län, pågår för den svenska populationen av grönfläckiga padda och resultaten kommer vara till stor hjälp för bevarandeprojektet i framtiden. Genom Citizen Science-projektet ”Plåta en padda” har privatpersoner kunnat rapportera observationer av grönfläckig padda på Öland, ett mycket lyckat och omtyckt initiativ.

I samarbete med