Sydlig kärrsnäppa

Den sydliga kärrsnäppan är en liten vadarfågel som trivs på strandängar och i våtmarker längst kusten. I takt med att dessa livsmiljöer har försvunnit till följd av utdikning och markodling har den sydliga kärrsnäppan minskat kraftigt från minst 1000 häckande par på 30-talet till endast 65 idag. Den sydliga kärrsnäppan var tidigare allmän i södra Sverige, men återfinns nu endast på Öland och sydvästra Skåne. I Skåne beräknas den sydliga kärrsnäppan minskat med 99% på under 100 år. Förutom förlust av livsmiljöer är predation av kråka, grävling, mink, räv en mycket stort hot mot den sydliga kärrsnäppan. Arten räknas idag som Akut hotad (CR) på den svenska rödlistan.


Inventering på Schäferiängarna på Öland 2022.

Vad gör Nordens Ark?

Tillsammans med Birdlife Sverige har Nordens Ark startat ett bevarandeprojekt för att försöka vända den nedåtgående trenden och rädda den sydliga kärrsnäppan från utrotning. Projektet kommer att arbeta på flera fronter för att öka populationen av sydlig kärrsnäppa i Sverige. Bland annat kommer den vilda populationen förstärkas genom utsättning av individer uppfödda i hägn. Inledningsvis kommer projektet arbeta med en bevarandeteknik som kallas för ”headstarting”, en metod som visats vara effektiv för att stoppa pågående populationsminskningar hos andra hotade vadarfåglar. Vid headstarting samlas ägg in från vilda fåglars bon, varefter ungarna kläcks och föds upp under optimala förhållanden i hägn. När ungarna växt till sig och närmar sig flygga släpps de ut på lämpliga lokaler. Detta ökar markant överlevnaden för ungarna då en större och nästan flygfärdig unge kan skydda sig betydligt bättre mot rovdjur. Samtliga utsläppta individer kommer att ringmärkas för att möjliggöra att vi kan följa individerna över tid och se hur många som återvänder till häckningslokalerna.


Birdlife Sverige och Nordens Ark tar emot check från Postkodlotteriet våren 2022.

De vilda populationerna kommer också övervakas genom årliga inventeringar av bon och individer. Den sydliga kärrsnäppan är en flyttfågel och återvänder till Sverige under tidig vår. Under denna period kommer fältpersonal besöka de olika platserna där arten finns eller har funnits för att registrera antalet individer. På utvalda platser kommer bon att övervakas att övervakas noggrant under hela häckningssäsongen och föräldrarna ringmärkas under ruvningsperioden. Vi räknar samtidigt antalet ägg i bona och noterar hur många ungar som kläcks och hur många som överlever tills de blir flygfärdiga.

För att få tillbaka en livskraftig population av sydlig kärrsnäppa kommer åtgärder i fält behöva göras. Åtgärderna behöver anpassas till lokala förhållanden, då varje plats har olika förutsättningar och har förändrats på olika sätt. Det kommer bland annat handla om åtgärder såsom att återställa grunda vattensamlingar genom att plugga igen diken, uppnå gynnsamt bete på strandängar och arbeta med predationsdämpande åtgärder. 

Vi vill även öka kunskapen om arten, andra vadare, deras livsmiljö och biologisk mångfald. Detta kommer vi bland annat göra genom informationskampanjer riktade mot olika målgrupper. Projektet kommer också under projekttiden arrangera olika evenemang och aktiviteter för att sprida information och skapa evenemang om den sydliga kärrsnäppan. Vi kommer även skapa en informationsplats på Nordens Ark där man som besökare kan följa arbetet med att bevara denna försynta och vackra vadarfågel.

Den sydliga kärrsnäppan är en flaggskeppsart för andra strandängsarter. Räddar vi den, kommer även andra strandängsbundna arter att gynnas och därmed även den biologiska mångfalden.

Aktuellt i projektet - juli 2023

År 2023 var projektets första riktiga säsong och första gången vi genomförde head-starting med insamlade vilda ägg. Totalt kunde vi föda upp och släppa ut 14 friska och starka ungar. Alla ungarna har observerats efter utsättningen, både flygande och födosökande. Några av ungarna har även kunnat observeras flyga tillsammans med vuxna individer av nordliga kärrsnäppor, vilket är en av de bästa situationerna vi hade kunnat önska oss. Det ger en bättre och säkrare möjlighet för dessa ungar att klara av flytten till vinterkvarter.


Mer nyheter och information om projektet hittar du här:

Projektets hemsida

 

I samarbete med: