Bevarande av nordiskt bi

Det nordiska biet är starkt hotat, i luftrummet idag ses främst importerade gula (italienska och Buckfast vanligtvis) honungsbin. Få personer håller idag nordiska bin och därför är det viktigt att fortsätta åtgärder för att bevara dem. Nordiska bin är förmodligen bättre anpassade till Svensk flora och fauna medan importerade honungsbin sägs vara effektivare i odlade miljöer. Genom genetisk urvattning (inkorsning av importerade honungsbin) kom nordiska bin att vara nära utrotning.

Vad vi gör på Nordens Ark

År 1992 bildades Projekt Nordbi för att med stöd av Sveriges biodlare, EU med flera verka för att aktivt genomföra ett räddningsarbete för vårt inhemska honungsbi. Projektet var i behov av fler deltagare/drottningodlare och bättre möjligheter att hålla nordiska bin även i Bohuslän som tidigare saknat platser för renparning av nordiska bin.

År 2014 inledde Nordens Ark ett bevarandeprojekt av nordiska bin i samarbete med Projekt Nordbi och 2015 beslöts att Nordens Ark skulle starta en parningsplats för nordiska bin i Bohuslän. Denna parningsplats finns på Väderöarna som är en ögrupp 13 km väster om Fjällbacka. Väderöarna skiljs ifrån fastlandet via Väderöfjorden/rännan och är en idealisk parningsplats på grund av sitt isolerade läge. Bin från fastlandet når vad vi vet inte ut till Väderöarna och därigenom kan full kontroll på avelsmaterialet garanteras för att säkerställa att de nordiska drottningar som paras på Väderöarna enbart träffat drönare (hanar) från Nordens Arks bigård på Väderöarna (Storö).

Stora krav avseende genetisk härkomst ställs på de avelssamhällen som väljs ut som drönarproducenter och avelsdrottningar. Alla samhällen kontrolleras avseende vingindexvärden, vilket innebär att nätmönstret i vingarna kontrolleras. Mönstret speglar biets arvsanlag och avslöjar om det förekommit inkorsning av främmande typ av honungsbin. Varje biunderart och insektsarter i övrigt har egna artspecifika nätmönster. Mätningen av vingindex är ett viktigt redskap i avelsarbetet med nordiska bin.


Aktuellt i projektet - mars 2024

Under 2024 kommer vårt engagemang för det nordiska biet att öka, då vi kommer att ta över arbetet med att för stambok på alla bidrottningar inom projektet. Att föra en stambok för bin är lite speciellt då man endast stamboksför drottningarna, antingen i from av bara drottning eller som moder till drönarna som parar sig med andra drottningar. Stamboken är viktig för att se att man bibehåller en så bred genetisk variation som möjligt i populationen.

I samarbete med

Projekt Nordbi

Lär dig mer: Webinaret "Det nordiska biet - att odla inhemska honungsbin" del 1 och del 2

Ett webbinarie arrangerat av Göteborgs Botaniska Trädgård ihop med Gothenburg Global Biodiversity Centre, GU, där Nordens Ark är med och berättar om vårt arbete. Webbinariet spelades in 24 mars 2021 och finns i två delar: