Trumgräshoppa

Trumgräshoppan (Psophus stridulus) är Sveriges vackraste gräshoppa, och en av de mest hotade. Arten var tidigare vanlig i stora delar av södra Sverige men under de senaste 100 åren har antalet lokaler där arten lever minskat kraftigt och arten hotas nu av utrotning.

Trumgräshoppan trivs i soliga och torra marker, gärna i södersluttningar och avgörande för arten är att marken hävdas genom bete. När jord- och skogsbruket i Sverige på 1950-talet ställdes om till att bli mer storskaligt och industriellt försvann de öppna landskap och ängsmarker som är livsavgörande för trumgräshoppan. Detta har medfört att arten minskat med hela 70% och att den nu listas som starkt hotade på den svenska rödlistan.  


Trumgräshoppa. Foto: Jimmy Helgesson


Vad vi gör på Nordens Ark

På uppdrag av Länsstyrelsen i Södermanland som också är nationell samordnare för åtgärdsprogrammet för arten, startas ett uppfödningsprojekt där gräshoppor födda på Nordens Ark så småningom kommer att släppas ut i det vilda. Projektet genomförs inom ramen för arbete med åtgärdsprogram för hotade arter.

Första steget i uppfödningsprojektet är att utveckla en effektiv uppfödningsmetod som sen kan användas för att producera ett stort antal trumgräshoppor för framtida utsättning i Sverige. Uppfödningsarbetet startades under 2021 då de första avelsindividerna samlades in från vilda (utan att skada den befintliga populationen) och togs till den nybyggda avelsanläggningen på Nordens Ark. I avelsanläggningen får trumgräshopporna möjlighet att para sig och lägga ägg i lämpligt substrat. Fortplantningen hos trumgräshoppan sker under juli-september. Efter att äggen lagts nere i marken ligger de sedan vilande i hela två år innan det är dags att i maj-juni kläckas till en 3-4 mm lång nymf. Nymferna ser ut som de vuxna gräshopporna, förutom att vingarna inte är fullt utvecklade. Nymfen ömsar skinn fyra gånger och i mitten av juli är den till slut en fullt utvecklad gräshoppa.


Gräshoppornas burar på Nordens Arks avelsanläggning. Foto: Jimmy Helgesson

Arbetet med att ta fram en uppfödningsmetod för trumgräshoppan kommer att pågå under de kommande åren och samtidigt kommer vi arbeta för att bygga upp en självförsörjande avelspopulation som årligen kommer kunna bidra med individer som kan sättas ut i lämpliga miljöer inom artens utbredningsområde.  Parallellt med detta arbete kommer Länsstyrelsen fortsätta sitt arbete med att skydda och restaurera ängsmarker för att trumgräshoppan.

Läs mer om projektet på Länsstyrelsen Södermanlands hemsida.

Aktuellt i projektet - mars 2024

Efter en lång väntan kläcktes äntligen våra trumgräshoppor från sina ägg i marken. Från de tjugo trumgräshoppor som lade äggen kläcktes ett hundratal och det är första gången vi föder upp arten på Nordens Ark. Majoriteten av de som kläcktes kommer få para sig och lägga nya ägg som om två år förhoppningsvis kommer kunna släppas ut i det vilda. Runt 300 trumgräshoppor kunde under sommaren släppas ut i Horsvik naturreservat i Nyköping kommun. Direkt efter utsättningarna kunde ett stort antal hanar ses spelflyga, även parning och äggläggning kunde observeras.


Utsättning av gräshoppor. Foto: Emma Nygren

I samarbete med

Länsstyrelsen Södermanland